Stärkt regional samverkan kring psykisk hälsa

Regionen tillsammans med kommunerna arbetar för ökat psykiskt välmående.

År 2019 tilldelades Jämtland Härjedalen 6,2 miljoner kronor i den nationella överenskommelsen om psykisk hälsa, medel att använda i samverkan. De medel som inte kunde användas under 2019 får behållas under förutsättning att det finns plan för användningen.

Idag tog hälso- och sjukvårdsnämnden ställning till en sådan handlingsplan.

Det förslag som finns framtaget innehåller följande delar:

  • stärka barns och ungas psykiska hälsa (3 100 000 kr)
  • stärka det suicidpreventiva arbetet (600 000 kr)
  • förbättra bemötandet av personer med psykisk ohälsa (300 000 kr)
  • stärkt brukarmedverkan (200 000 kr)
  • förbättra omhändertagandet av särskilt utsatta grupper (500 000 kr)
  • stärka äldres psykiska hälsa (300 000 kr)
  • regional samordning (1 209 812 kr)

Regionen i samverkan med kommunerna har sedan tidigare en långsiktig plan för arbetet kring att stärka psykisk hälsa. Det här blir ett nyttigt tillskott i det arbetet. Vi behöver naturligtvis stärka det preventiva arbetet rent generellt, men speciellt när det gäller satsningar riktade till barn och ungdomar. Därför är det extra glädjande att det ges stort utrymme för det i medlen.

Vid dagens sammanträde beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att godkänna förslaget, inklusive att uppdra till de regionala samordnarna att ansvara för budgeten inom ramen för den godkända fördelningen. Nämnden ger regiondirektören i uppdrag att informera Region Jämtland Härjedalens beställarenhet om beslutet eftersom medlen också ska kunna tilldelas privata primärvårdsaktörer.

För mer information:

Tom Silverklo (C)
Ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden
073-267 27 97

Lennart Ledin (L)
1e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Cristine Persson (C)
3e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Text: Linda Henriksson