Större lager minskar sårbarheten i kris

För att stå bättre rustade under krissituationer föreslås Region Jämtland Härjedalen lagra ett antal utvalda produkter i sådan omfattning att det finns en uthållighet för 28 dagar. Exempel på produkter som är aktuella att lagra är plastförkläden, andningsskydd, handskar och visir.

Regiondirektören fick hösten 2019 i uppdrag att utreda vilken lagerhållning och krav på uthållighet Region Jämtland Härjedalen ska ha för sin samhällsviktiga verksamhet för att klara avbrott i leveranser och omfattande samhällsstörningar. Frågan har därefter aktualiserats ytterligare bland annat genom den pågående coronapandemin.

– Pandemin har verkligen visat på behovet av en stärkt försörjningsberedskap och att den lagerhållning som funnits, inte bara hos oss utan i flera regioner, inte varit tillräcklig, säger regionstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Erik Olofsson (KD).

Att bygga traditionsenliga beredskapslager i någon större utsträckning är dock varken effektivt eller ekonomiskt hållbart. Regionen ska därför så långt det är möjligt sträva efter att produkter lagerhålls och omsätts enligt principen först in, först ut. Den generella riktlinjen för hälso- och sjukvårdsprodukter är att det ska finnas en beredskap för 14 dagars normal förbrukning. För vissa utvalda produkter som till exempel plastförkläden, andningsskydd, handskar och visir är bedömningen att lager för finnas för att klara normal förbrukning under 28 dagar.

– Dimensioneringen av och kostnaden för en sådan lagerhållning behöver vi såklart fortsätta att analysera under kommande år, men vi ser att det skulle vara en viktig åtgärd för att stå bättre rustade framöver, säger ordförande Lars-Erik Olofsson.

Regiondirektören har även fått i uppdrag att påbörja ett arbete för att införskaffa ett förrådssystem som kan hantera hela flödet från centralförrådets beställning hos leverantören till beställning från och leverans till kunderna samt att fortsätta arbetet med robusthetshöjande åtgärder.

För mer information:
Lars-Erik Olofsson (KD), Regionstyrelsens 1: a vice ordförande, 070-223 71 28
Anna-Lena Alfreds, beredskapschef, 070-275 28 68

Text: Sara Nilsson