Till våren vet vi mer om hur invånarna i Jämtland Härjedalen mår

Från den 12 december finns resultat från den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor tillgängliga på Folkhälsomyndighetens hemsida. De visar att hälsan är ojämlikt fördelad i Sveriges befolkning. Bland annat upplevd hälsa, daglig snusning och otrygghet utomhus skiljer sig åt mellan olika grupper utifrån socioekonomi och kön.

Jämtland Härjedalens resultat i den nationella redovisningen baseras på flerårsmedelvärden från undersökningarna 2015, 2016 och 2018 och består av svar från cirka 500 personer som besvarat enkäten vid de tillfällena.

– Till våren kommer Region Jämtland Härjedalen att presentera resultat på läns- och kommunnivå som är baserat på ett större urval i länet, säger Hanna Viklund, folkhälsosamordnare i Region Jämtland Härjedalen.

Under våren 2018 fick 9 600 personer mellan 16–84 år i Jämtland Härjedalen möjlighet att delta i undersökningen. Detta större material från länet bearbetas just nu av Region Jämtland Härjedalen i samverkan med de åtta kommunerna i länet. Resultatet är bra kunskapsunderlag om hälsans fördelning i befolkningen och utgör bra stöd för planering och prioritering av hälsofrämjande insatser för länet.

För mer information:
Hanna Viklund, folkhälsosamordnare Region Jämtland Härjedalen
Tel: 063-14 24 89
E-post: hanna.viklund@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se