Torvalla hälsocentral återetableras som en egen vårdenhet

I Regionplanen för 2022 finns beskrivet att en hälsocentral ska återetableras i Torvalla. Igår konkretiserades planerna ytterligare när hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna den utredning som gjorts i ärendet och att ge regiondirektören i uppdrag att ansöka om Torvalla hälsocentral som egen vårdenhet.

Vid nämndens sammanträde i januari 2022 gavs förvaltningen ett uppdrag att genomföra en utredning för att se vad en återetablering skulle innebära utifrån ett ekonomi- och verksamhetsperspektiv. Den skulle även innehålla risk- och konsekvensanalyser ur arbetsmiljöperspektiv och patientsäkerhetsperspektiv samt en tidsplan för när hälsocentralen kan tas i drift. Frågan om huruvida hälsocentralen ska återetableras genom att vidareutveckla filialen eller drivas som egen vårdenhet har också värderats och landat i att det bör ske i form av ansökan om en egen vårdenhet, det vill säga en fullvärdig hälsocentral.

– Nämnden beslutade under onsdagen att ge förvaltningen i uppdrag att skicka in ansökan till vårdvalskansliet om att etablera hälscental i Torvalla. Nämnden tog beslut om att den nya hälsocentralen ska vara i drift vid årsskiftet 2022–2023, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo.

Nästa steg i processen blir att arbeta vidare med en verksamhetsbeskrivning med krav och förutsättningar samt en förstudie som tittar på lokalprogram, planlösning, teknisk redovisning, bedömd kostnad och förslag till lösning. Den nya hälsocentralen ska ha en tydlig inriktning mot nära vård där fokus flyttas till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande.

– I och med den här återetableringen närmar vi oss slutet på en nästan fyra år lång resa och jag är mycket glad för detta. Torvallaborna har rätt till en egen hälsocentral, säger Tom Silverklo.

För mer information:
Tom Silverklo, Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97

Text: Sara Nilsson