Utvärdering av arbetstidsavtal tidigareläggs

Region Jämtland Härjedalens regionstyrelsemöte den 29–30 mars var det första med Malin Bergman i rollen som ordförande. På agendan stod bland annat ett särskilt fördjupningspass gällande kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning är ett omfattande begrepp som berör allt från rekrytering, kompetensutveckling, personalpolitik, arbetsmiljöfrågor till avslutning av anställning.

Likt flera andra regioner står Region Jämtland Härjedalen inför stora utmaningar vad gäller att rekrytera och behålla personal inom framför allt hälso- och sjukvården. Det som är mest brännande att hantera i närtid är att lösa planeringen inför påsken och sommaren.

– För att öka möjligheterna att rekrytera framför allt sjuksköterskor har regionstyrelsen, i bred politisk majoritet, gett regiondirektören i uppdrag att tidigarelägga utvärderingen av arbetstidsavtalen för att se om vi behöver göra några justeringar, säger Malin Bergman och fortsätter;

– Vill vi vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö där delaktighet och ett gott ledarskap är nyckelkomponenter. Våra medarbetare ska känna att det är roligt att gå till jobbet.

Det var i april 2020 som alla lokala arbetstidsmodeller upphörde och ersattes av Allmänna bestämmelser som är ett av Sveriges största kollektivavtal med allmänna anställningsvillkor gällande exempelvis arbetstid och ersättningar, för medarbetare i Sveriges kommuner och regioner. Utvärderingen av detta var planerad till nästa år men ska nu alltså tidigareläggas.

Utöver åtgärder kopplade till kompetensförsörjning fick regionstyrelsen även en uppföljning kring hur verksamheten inom hälso- och sjukvården arbetar med utvecklingsarbetet inom det personalpolitiska området.

– Vår personalpolitik ska syfta till att skapa förutsättningar att rekrytera och behålla rätt kompetens för att därigenom kunna bedriva och utveckla våra verksamheter. Det är oerhört viktigt att vi jobbar sammanhållet, strategiskt och långsiktigt med dessa frågor och vårt arbetsgivarvarumärke för att stärka våra förutsättningar, säger Robert Hamberg, regionstyrelsens 1:e vice ordförande.

För mer information:
Malin Bergman (C), Regionstyrelsens ordförande, 073-039 36 59
Robert Hamberg (M), Regionstyrelsens 1:e vice ordförande, 070-288 59 96
Anders Byström, tillförordnad regiondirektör, 063-14 66 00

Text: Sara Nilsson