Mycket kraftfulla åtgärder för att minska kostnader

Det måste gå betydligt snabbare att förbättra ekonomin i Region Jämtland Härjedalen, det slår regiondirektör Hans Svensson fast. Nästa vecka lägger han fram en rad kraftfulla förslag om åtgärder till regionstyrelsen.

– Arbetet med att få Regionens ekonomi på fötter måste snabbas upp betydligt och vi ska nu lägga ett mycket tydligt fokus på det arbetet, säger Hans Svensson.

Därför har regiondirektören tillsatt en så kallad ekonomisk krisledning där allt fokus ligger på ekonomiska åtgärder och där processen för kostnadsminskningar snabbas upp.

– Det är helt nödvändigt nu. Våra områdeschefer har många och skiftande uppdrag och att förbättra ekonomin är bara ett av dem. Områdescheferna har inte möjlighet att fokusera på ekonomin på det sätt som behövs, därför bildar vi en ekonomisk krisledning som kan koncentrera sig helt på kostnadsminskningar och även stötta cheferna.

Ytterligare åtgärder handlar om att återställa antalet anställda till samma antal som i mars förra året. Det rör sig om att minska antalet medarbetare med cirka 100 personer och det berör framförallt anställningar som är tidsbegränsade. Samtidigt införs anställningsstopp i hela Regionen med undantag för att ersätta inhyrd personal.

Man kommer även att införa en enhetlig schemamodell inom vården.

– I dag varierar schemaläggningen mellan olika enheter och områden. Vi inför scheman med arbete varannan helg på hela sjukhuset som kommer att gälla till verksamheten kan visa kostnadseffektivitet även med andra typer av scheman, säger Hans Svensson som poängterar att scheman med arbete varannan helg är det mest kostnadseffektiva.

Vidare föreslås Asyl- och flyktinghälsan avvecklas och att deras uppdrag fullföljs inom andra verksamheter. Torvalla hälsocentral stängs till sommaren, Kälarne hälsocentral omvandlas till en filial och distriktssköterskemottagningen i Ås avvecklas. Lokalerna i Göviken ska fyllas med befintlig verksamhet.

Totalt räknar Hans Svensson med en kostnadsminskning på runt 100 miljoner kronor i år.

– Det här är omvälvande och kontroversiella förslag och jag vet att många kommer att bli upprörda. Men vi ska se till att patientsäkerheten hela tiden upprätthålls.

En rad fördjupande analyser kommer att göras, redan beslutade åtgärder och förbättringsarbeten som Nära vård i samverkan ska genomföras och tidigare beslutade planer på kostnadsminskningar ska rulla vidare.

Underskottet för Region Jämtland Härjedalen efter mars månad hamnar på 60 miljoner kronor. Det kan jämföras med förra året då underskottet efter mars låg på 17 miljoner kronor.

Kostnaden för hyrpersonal har minskat med cirka 6 miljoner kronor och sjuktalen fortsätter i positiv riktning.

För mer information:
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Gun Kjellerstrand