Tre åhörare lyssnar på en man  som håller ett föredrag och visar en bild på en projektorduk

Dan Humble, strateg, föreläste om jämställd regional tillväxt och ledde därefter gruppdiskussioner. Foto: Region Jämtland Härjedalen

Ett projekt för jämställdhet och mångfald

Region Jämtland Härjedalen har beviljats cirka 5 miljoner kronor av Tillväxtverket för projektet Jämställd regional tillväxt. Idag togs första steget i att reflektera över bemötande och normer som påverkar våra beslut i stort och smått.

– För att jämställdhet ska integreras i det ordinarie arbetet kommer kompetenshöjande insatser att genomföras tillsammans med verkstäder som utgår ifrån medarbetares dagsaktuella frågor, som exempelvis revidering av en strategi, beredning av ett remissvar eller planering av en seminariedag, säger Dan Humble, strateg jämställd regional tillväxt.

Projektet jämställd regional tillväxt Jämtland Härjedalen 2016-2018 genomförs inom den del av Region Jämtland Härjedalen som jobbar med regionala utvecklingsfrågor. Projektet ska bidra till en jämställd regional tillväxt där kvinnor och män har samma makt och förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar tillväxt.

Arbetet är strukturerat i följande tre prioriteringar, som baseras på en tidigare genomförd nuläges- och behovsanalys:

  • Arbets- och beslutsprocesserna för regionens tillväxtarbete ska jämställdhetsintegreras med ett intersektionellt perspektiv, det vill säga könstillhörighet, ålder, etnisk bakgrund etc.
  • Region Jämtland Härjedalen ska integrera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i det regionala tillväxtprogrammet och säkerställa att jämställdhetsintegrering med intersektionell analys tillämpas vid genomförandet av programmet.
  • Utveckla regionens förmåga att styra, ställa krav på och följa upp andra tillväxtaktörers jämställdhetsarbete.

Målgrupper för arbetet är ledningsgruppen, medarbetare, politiker och bolag och medlemsorganisationer som ägs helt eller till del av Region Jämtland Härjedalen och får verksamhetsbidrag knutna till regionala utvecklingsnämndens rambudget.

Text: Anders Rubensson

2 av 6 gillar detta