Två politiker skakar hand utanför Frösö Park konferenshotell, med ett uppställt militärflygplan i bakgrunden (Jonas Andersson, socialdemokrat och ordförande för regionala utvecklingsnämnden - samt Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag).

Jonas Andersson (S), ordförande för regionala utvecklingsnämnden, samt Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag.

EU-möte i Jämtland Härjedalen om militär mobilitet

Under tisdagen samlades ett 50-tal EU-delegater, NATO-representanter och militära experter på Frösö Park utanför Östersund. Mötet gällde Europas militära uppbyggnad och rörlighet – där Norden och de gränsöverskridande relationerna fick lite extra fokus denna gång.

Sedan Rysslands invasion mot Ukraina har EU stängt Finlands 1300 km långa gräns mellan EU och Ryssland. Det påverkar redan vanliga transportvägar för människor och gods, viktiga för att upprätthålla ekonomi, försörjning och fortsatt utveckling i fredstid.

Jämtland Härjedalen har en central placering, tillsammans med andra delar av norra Sverige. Inte minst för att förse Europa med viktiga råvaror och naturtillgångar, men också mot bakgrund av närheten till Norge och Atlantkusten.

I Trondheim har NATO en stor marinkårsbas och en viktig hamn för att föra in material och trupper i Norden via det öst-västliga stråket in i Jämtland Härjedalen. Östersund blir en viktig nod för vidare transporter österut mot Bottenviken och Östersjön, norrut mot Finland eller söderut mot Europa.

– Jämtland Härjedalen har en enormt bärande, strategisk position i Sveriges, Europas och NATO:s anfallsplanering. Vi vet att de öst-västliga kommunikationerna kommer vara bland de viktigaste vid ett förstärkt läge, säger Jonas Andersson (S), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Ett mötesrum av EU-delegater och NATO-representanter välkomnas till Jämtland Härjedalen av tre presentatörer från Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtland och Utrikesdepartementet.

Mötesrummet av EU-delegater och NATO-representanter önskas välkomna av Jonas Andersson (S) från Region Jämtland Härjedalen, samt landshövding Marita Ljung och Daniel Olsson från Utrikesdepartementet.

Krävs större satsningar

EU-mötet arrangerades mot bakgrund av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd genom Utrikesdepartementet och Regeringskansliet. Region Jämtland Härjedalen stod som värd där även Länsstyrelsen och Östersunds kommun bjudits in.

Medarrangörer var också transportprojekten Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya ostkustbanan, Mittstråket och partnerskapet Atlantbanan som alla driver utvecklingen av transportinfrastrukturen i norra och mellersta Sverige.

– Vårt värdskap ger oss en chans att förklara vår unika situation och skapa förståelse för de investeringar som behövs göras i Jämtland Härjedalen för att vi ska vara en bra del av det militära beredskapsarbetet. Vi är beredda att ta det ansvaret och vi behöver stöd för att se till att de förutsättningarna finns, säger Jonas Andersson (S).

– Vi har tidigare aviserat att det finns för lite pengar i det nationella systemet idag. Det kommer krävas mycket större satsningar för att transportflödena ska fungera: pengar både till utredningar och till fysiska spadar i jorden.

Gruppbild på representanter för Botniska korridoren.

Deltagande representanter från Botniska korridoren, North Sweden European Office, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanegruppen.

En av många insatser

Region Jämtland Härjedalen har i det regionala utvecklingsuppdraget att arbeta för en utveckling av transportinfrastrukturen i länet. Detta görs bland annat genom ett antal projekt och samarbeten.

Bland projekten kan nämnas samarbete med norska Trøndelag för att gemensamt påverka för ökade investeringar till den gränsöverskridande transportinfrastrukturen mellan länderna. Här ingår exempelvis Partnerskapet Atlantbanan som arbetar med transportkorridoren från Trondheim till Stockholm via Jämtland Härjedalen med anslutningar som Meråkerbanan, Mittbanan och Norra stambanan.

Ett annat samarbete tillsammans med sex andra regioner är projektet Botniska korridoren som framför allt fokuserar på utbyggnaden av EU:s stomnätskorridorer.

Gruppbild på representanter för Mittstråket och Partnerskapet Atlantbanan.

Deltagande representanter från Region Jämtland Härjedalen, Mittstråket och Partnerskapet Atlantbanan.

Effekterna för vardagslivet

Den svenska återuppbyggnaden av försvaret och Sveriges inträde i NATO kommer tillsammans med exempelvis nya industrietableringar innebära en förhöjd frekvens av godstransporter men också av fler personresor i Jämtland Härjedalen. Det betyder en ökad påverkan på transportinfrastrukturen, det vill säga på våra vägar, järnvägar och flyg.

Mot bakgrund av detta behöver Regionen i samarbete med andra aktörer påverka för att staten prioriterar investeringar i transportinfrastrukturen i vårt län och i anslutande stråk, som innebär ökad kapacitet och redundans för att klara både militära och civila transporter.

– När militären behöver infrastruktur för oroliga tider så används samma infrastruktur av samhället i fredliga tider. Det ger därför vår befolkning och vårt näringsliv snabbare, tryggare och bättre vägar att resa på, säger Jonas Andersson (S) och nämner fler aspekter:

– Förändringar i infrastrukturen innebär förändringar i näringslivsstrukturerna, hur hemskt det förändrade omvärldsläget än är, säger han.

Regionala utvecklingsnämndens ordförande pekar på hur arbetsmarknaden påverkas när regementen rustas och fler människor rekryteras till hel- eller deltidsarbeten kopplat till beredskap.

Inom ramarna för regional utveckling finns redan flertalet finansierade projekt för att förbereda näringslivsstrukturen för den omställning som kan behövas när företag får nya orderstockar från Försvarsmakten och hittar nya kundgrupper.

– Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är vapen som levereras till militären. De behöver också tält, skor, textilier, tält att ligga i och stormkök – så många produkter som inte är hård militär utrustning. Där vi ligger i framkant med vår outdoor-industri och turism – försvaret är ju generellt sett utomhus, säger han. ­­

Gruppbild på representanter från infrastrukturprojekt i norra Sverige, Jämtland Härjedalen och Trøndelag.

Deltagande representanter från infrastrukturprojekten Botniska korridoren, North Sweden European Office, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan, Mittstråket och Partnerskapet Atlantbanan, samt Region Jämtland Härjedalen och Trøndelag.

Text & Foto: Jenny Wikman

1 av 1 gillar detta