Hållbar regional utveckling

Region Jämtland Härjedalen driver under åren 2020-2022 ett utvecklingsarbete för att stärka arbetet med hållbarhet inom det regionala utvecklingsarbetet i Jämtlands län. Insatserna ska leda till en ökad regional kapacitet att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som en helhet.

Arbetet är organiserat i fyra insatsområden, vilka beskrivs nedan.

Utvecklingsarbetet finansieras med medel från Tillväxtverket inom utlysningen ”Vägar till hållbar utveckling” samt regionala projektmedel ur anslag 1.1. 

Insatsområde 1. Kunskapsbaserad politikutveckling och resultatinriktat genomförande

För att uppnå målet att systematisera det resultatinriktade genomförandet, uppföljningen och lärandet av våra insatser för att skapa hållbar regional utveckling kommer vi kartlägga och beskriva nuläge, tydliggöra samiska förutsättningar och roll i det regionala tillväxtarbetet samt utveckla effektkedja och modell för lärande.


Insatsområde 2. Systematiskt arbete med målkonflikter

Syftet är att höja medvetenheten och kunskapen om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som helhet i vår organisation inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget och tillsammans med de aktörer vi möter i olika samverkansformer. När målkonflikter lyfts i de prioriteringar/insatser/ärenden som ska beslutas politiskt och i insatser som vi och aktörer i länet genomför ökar medvetenheten om vilka olika effekter insatserna ger och beslut kan fattas utifrån detta.


Insatsområde 3. Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell service

Området handlar om att hållbarhetssäkra olika finansieringsinstrument, som olika typer av projektmedel och stöd till företag. Aktiviteterna som genomförs inom området ska leda till struktur för fördelning av medlen så att de investerar i omställningsfrämjande satsningar i direkt koppling till regionala strategiska mål för hållbar utveckling.


Insatsområde 4. Övergripande omställning

Vi ska lära av andra regioner och aktörer som arbetar aktivt för att nå hållbar utveckling i sina verksamheter.


Kontakt: Susanne Edfeldt Sjöling, 063-14 65 66
e-post: susanne.edfeldt.sjoling@regionjh.se

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se