Med gastronomi som språngbräda ut i världen

- Vi måste våga gå utanför vår comfort zone, det är då det verkligen börjar hända spännande grejer! Så låter det när Dag Hartman, projektledare för Creative Region of Gastronomy berättar om möjligheterna han ser i sitt uppdrag.

Dag är en av personerna som ligger bakom att Östersund numera ingår i UNESCO-nätverket Creative Cities. Samtalet kommer in på att det är dags att vi i Jämtland börjar sträcka på oss, skrotar jantelagen och tar en självklar plats i större sammanhang.

- Jag upplever ofta att vi jämtar har dåligt självförtroende när sanningen är den att vi är otroligt drivna, kan strukturera upp och ta ledartröjan för stora lokala såväl som internationella projekt - vi är jätteduktiga på det!

Det var 2010 som Östersund blev medlem i FN-organet UNESCOs nätverk Creative Cities. Medlemskapet ledde till att Östersund fick stå som arrangör av UNESCO-nätverkets årliga konferens 2016, något som uppmärksammades stort. Totalt samlades cirka 100 medlemmar från över 50 nationer i Östersund för att diskutera utvecklingen av de kreativa näringarna runt om i världen. Jag frågar vad som hänt efter konferensen, vad har engagemanget givit?

- Konferensen i Östersund gjorde internationellt avtryck och nu får vi inbjudningar att delta i alla möjliga sammanhang. Ett exempel är samarbetet med Macao, en spelmetropol i Kina som är sju gånger större än Las Vegas. De kontaktade oss för att få hjälp att utvecklas som kulturstad, så min kollega, som var med och anordnade konferensen, skrev därför Macaos ansökan till Creative Cities. Nu är enklaven en av de nyaste medlemmarna.

Nätverket Creative Cities är indelat i olika temaområden och Dag berättar vidare att konferensen ledde till att Östersund och länet fått förtroendet att leda och utveckla gastronomigruppen, som består av 26 länder från alla världsdelar utom Australien.

Dag under sitt huvudanförande i Macao.

Nyligen arrangerades "International Gastronomy Forum" i just Macao. Det var en tillställning med ledare och nyckelpersoner från städerna inom Creative Cities nätverk. Kinesiska regeringsföreträdare stod tillsammans med UNESCOs biträdande generaldirektör för öppnandet av konferensen. Huvudanförandet stod Dag Hartman för.

På frågan om vad som krävs för att ta nästa steg i arbetet att etablera länet som en gastronomisk hotspot i världen, svarar Dag så här:

- Idag har vi upparbetade kommunikationskanaler direkt med den högsta beslutande ledningen i samtliga städer som ingår i nätverket. Jag kan tycka att vi fastnar lite väl mycket i ett EU-perspektiv. I Creatives Cities har vi möjlighet att tänka större, ta täten och skapa offensiva program som får fäste globalt!

FAKTARUTA

UNESCO,
Förenta nationernas organisation för samordning av utbildning, vetenskap och kultur (förkortas Unesco, från engelska namnet United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), bildades 1945 och är ett av Förenta nationernas 15 fackorgan.

UNESCO Creative Cities Network består för närvarande av 180 medlemmar från 72 länder inom 7 kreativa områden: Hantverk & Folkkonst, Design, Film, Gastronomi, Litteratur, Musik och Digital konst. Syftet med nätverket är att stödja medlemmarnas utveckling av nya strategier, strategier och initiativ. På detta sätt vill man stärka kultur och kreativitet som drivkraft för hållbar stadsutveckling både socialt och miljömässigt. https://en.unesco.org/creative-cities/home

Creative Region of Gastronomy är en treårig satsning (2015-2018) som syftar till att skapa fler affärsmöjligheter för företag i matens värdekedja. Projektet förlänger arbetet inom Creative Cities till att omfatta hela länet. Finansieras med 1:1 anslag, samverkansparter är Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism, LRF Jämtland och Torsta AB (projektägare). I detta projekt ligger fokus på att länets företag skall öka sin lönsamhet t.ex. genom att exportera produkter eller tjänster. Aktuella nätverk är företag inom jordbrukets värdekedjor, företag inom kultur och kreativa näringar och inom turism och upplevelseindustrin.

Text & Foto: Shahram Blomqvist

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se