Porträttbild på Daniel Wikberg (KD), Region Jämtland Härjedalen och infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD), Regeringskansliet.

Från vänster: Daniel Wikberg (KD), 1:e vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen. Andreas Carlsson (KD), infrastruktur- och bostadsminister.

Ministermöte om Jämtlands infrastruktur

Under ministerbesöket i Östersund 29 maj bjöd Region Jämtland Härjedalen in infrastrukturminister Andreas Carlson för att diskutera länets vägar och järnvägar. ”Vi ville lyfta de utmaningar vi ser med vår infrastruktur”, säger Daniel Wikberg, 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Jämtland Härjedalens vägar, järnvägar, underhåll och behov stod i centrum för lunchmötet när infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) träffade representanter från regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen. Under mötet medverkade även Landshövding Marita Ljung, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, representanter från näringslivsorganisationerna Samling Näringsliv, Handelskammaren och Företagarna samt skogsnäringen och Jämtland Härjedalen Turism.

– Vi diskuterade egentligen tre frågor: beredskap i och med Nato-inträdet, vidmakthållande samt investeringar för bättre standard på vägar och järnvägar, samt länstransportplanen. Det pågår ett arbete i Regeringskansliet och där ville vi få med inspel från Jämtland Härjedalen kring våra specifika förutsättningar, säger Daniel Wikberg (KD).

Jämtland Härjedalen har tidigare pekats ut som ett geografiskt viktigt område i beredskapsuppbyggnaden och Nato-samarbetet. Via Jämtland möjliggörs öst-västliga och nord-sydliga transporter av militär materiel mellan norska Atlanthamnar och svenska Östersjöhamnar, samt järnvägsförbindelser norrut mot Finland och söderut mot Europa.

– Det är viktigt att göra de här medskicken inför fördelningen av de ekonomiska ramarna i infrastrukturpropositionen som kommer i höst, vilka behov som finns och att vi ska ha möjligheter till infrastruktursatsningar utifrån Nato-medlemskapet. Vi vill uppvakta Regeringskansliet för fler statliga investeringar i vårt län. Vi hoppas att medskicken kan innebära någon skillnad för länet till kommande infrastrukturplan, säger Daniel Wikberg.

Investeringar till infrastrukturen spelar även en stor roll för Jämtland Härjedalens näringsliv och kompetensförsörjning. Bland annat har företag och näringslivsorganisationer tidigare lyft behovet av goda kommunikationer inom och till och från Region Jämtland Härjedalen för arbetspendling, besöksnäringen och godstransporter, samt hur till exempel brist på underhåll, avsaknad av viltstängsel och sänkta hastighetsgränser försämrar möjligheterna till snabb och smidig pendling.

– Våra transportstråk är oerhört viktiga för möjligheterna att bo och leva i hela länet. Många av våra vägar är uppemot 70 år gamla och behöver underhåll men också investeringar. Vi behöver få mer pengar för att rusta upp våra vägar i Jämtland Härjedalen, säger Daniel Wikberg.

TEXT: Jenny Wikman. FOTO: Berit Eriksson.

0 av 0 gillar detta