Omkring 250 miljoner i EU-medel till regional utveckling i Jämtlands och Västernorrlands län

Den 16 juni genomfördes Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrlands prioriteringsmöte för den första utlysningen av projektmedel 2023. Vid sammanträdet, som ägde rum i Härnösand, prioriterades ca 250 miljoner kronor för utvecklingsinsatser i de båda länen.

– Projekten som Strukturfondspartnerskapet nu beviljat kommer att göra riktig nytta och bidra till fortsatt hållbar utveckling i mellersta Norrland. Projektmedlen är en möjliggörare för att stärka vårt områdes konkurrenskraft och vår tillväxt. Satsningarna kan bidra till att fler människor får jobb och att företag utvecklas och växer, säger Sara Nylund (S), ordförande Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland.

Strukturfonds­partnerskapet i Mellersta Norrland har den lagstyrda uppgiften att prioritera vilka projekt som ska beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Projekten kan vara mycket olika men målet är detsamma; de ska bidra till hållbar utveckling och sysselsättning i Jämtlands och Västernorrlands län. Prioriteringen är bindande för de beslut som nu expedieras av de förvaltande myndigheterna Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet.

– Prioriteringen av fortsatt utbyggnad av fiber gläder mig särskilt. Med drygt 36 miljoner i EU-stöd till aktörer som bygger fiber gör det reell skillnad för människors och näringslivets tillgång till bredband, säger Jonas Andersson (S), vice ordförande Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland.

Följande projekt prioriterades under mötet:

ESF+

Ung Växtkraft, Krokoms kommun – 3 995 282 kr

Förstudie Regional samverkansplattform för digital kompetens, Bron Innovation – 148 225 kr

Create your future, Mittuniversitetet – 3 502 696 kr

Nya vägar för folkbildning och företagande, Region Västernorrland – 3 500 147 kr


ERUF

Hållbara innovationer och produkter inom skoglig bioekonomi, Mittuniversitetet – 21 188 372 kr

Innovationsplattform bioraffinadersi, RISE Processum AB – 6 236 403 kr

DIGIT Hållbar digital transformation, Mittuniversitetet – 33 823 250 kr

Trade Midsweden, Handelskammaren Mitt – 1 423 378 kr

Inkörsport Härjedalen, Svegs företags- och utvecklingsförening – 160 000 kr

Industriell marknads- och digitaliseringsutveckling (Industri MOD), Örnsköldsviks Industrigrupp AB – 3 340 405 kr

Bättre besöksnäring, Destination Östersund AB – 4 685 558 kr

SamRus 2, Stiftelsen GAALTJIE – 2 538 653 kr

Skogsprogram Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Jämtlands län – 250 489 kr

Bredband 2023, Sollefteå kommun – 10 685 107 kr

Ortsammanbindande nät Jämtland, Open Infra Core AB – 22 427 583 kr

Ortsammanbindande nät i Krokom, Global Connect AB – 2 883 146 kr

Fossilfria besöksmål och destinationer, Region Jämtland Härjedalen – 4 490 106 kr

Förnybart 2030 för ökad produktion och användning av förnybara drivmedel i mellersta Norrland, Region Jämtland Härjedalen – 6 849 337 kr

Förstudie – cirkulära materialflöden och cirkulära affärsmetoder i byggbranschen ger kostnadseffektiva boendemöjligheter för unga/vuxna, Lev stort projekt AB – 274 000 kr

Mittstråket 2.0, Region Jämtland Härjedalen – 114 000 000 kr

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland består av 19 ledamöter som representerar kommuner, regioner, arbetsmarknadens organisationer, intresseorganisationer, näringsliv, föreningar samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, universitet och högskolor.

I juni 2022 påbörjades en ny programperiod EU:s strukturfonder som sträcker sig fram till och med 2027. I februari 2023 tillsattes ett nytt Strukturfondspartnerskap för Mellersta Norrland, som omfattar både Västernorrland och Jämtland Härjedalen.

0 av 2 gillar detta