Projekt Jämställd regional tillväxt ger nya rutiner och kunskapshöjning

Nya insikter, större utrymme för att diskutera jämställdhet och en väg mot ett mer jämställt Jämtland Härjedalen är resultatet av projekt Jämställd regional tillväxt.

På Region Jämtland Härjedalen har mycket av insatserna inom projektet Jämställd regional tillväxt kretsat kring kunskapshöjning, nya rutiner och praktiskt förändringsarbete. Dessa insatser har berört såväl politiker, chefer, medarbetare och bolag som Regionen är involverad i. Men givetvis i varierande omfattning.

Utbildningsinsats och verkstäder för att arbeta med jämställdhet i praktiken

För att jämställdhetsfrågorna ska få verkligt genomslag har bland annat chefer, politiker och medarbetare i regionen genomgått utbildningar. Utbildningarna har bland annat gett förståelse för vilken roll genus och normer spelar i samhället och i det egna arbetet.
Utöver det har regionen anordnat verkstäder som utgår från medarbetarnas arbetsuppgifter, där medarbetare kan arbeta med att integrera jämställdhetsperspektivet i praktiken.

Jämställdhet diskuteras oftare

Insatserna har lett till ökad kunskap om jämställdhet och normkritik, om deltagarna själva får tala. Jämställdhetsfrågan har fått större utrymme och diskuteras oftare.

Regionen har jobbat med en genustrappa som har nyttjats av chefer, politiker och medarbetare. Trappan åskådliggör en persons eller en organisations utveckling vad gäller kunskap och medvetenhet om jämställdhet. Efter de genomförda insatserna kan Jämtland Härjedalen se hur dess medarbetare sakta förflyttar sig i trappan, och hur regionen sakta går mot ett mer jämställt Jämtland Härjedalen.

1 av 1 gillar detta