E-resurser. A-Ö

Länkar till databaser och vetenskapliga publikationer inom medicin och hälsa.


BrowZine

Läsprogram för tidskrifter. Medicinska bibliotekets prenumerationer samt OpenAccess-tidskrifter.
Finns som app.


CINAHL+

Innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och hälso- och sjukvårdsadministration.
Finns som app (EBSCO)


ClinicalKey

Medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.
Finns som app.
Frågor och svar om ClinicalKey


Cochrane Library

Kompletta systematiska litteraturöversikter och protokoll som bygger på meta-analyser och tolkningar av dessa.


PEDro - Physiotherapy Evidence Database

Randomiserade kontrollerade studier och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik. Databasen produceras av Centre for Evidence-Based Physiotherapy i Sydney och innehåller huvudsakligen referenser på engelska.


PsycINFO

Tidskriftsartiklar inom psykologi och angränsande ämnesområden, samt artiklar med psykologiska aspekter inom exempelvis medicin, psykiatri, sociologi, pedagogik, lingvistik och antropologi.
Finns som app (EBSCO)


PubMed

En av de största medicinska databaserna inom det medicinska ämnesområdet, med fokus på medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. Indexerar databasen Medline och innehåller över 30 miljoner referenser till vetenskapliga artiklar.
PubMed Tutorial - Lathundar och filmklipp om hur du söker effektivt i databasen.


SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Systematiska översikter på svenska.


ClinicalKey

Medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.
Finns som app.
Frågor och svar om ClinicalKey

 

EBSCO e-book Open Access (OA) collection

E-böcker inom en mängd olika områden.
För att läsa en bok klickar du på symbolen för PDF eller EPUB (båda öppnar boken så det spelar ingen roll vilken av dem du använder).


EBSCO e-book Psychology Collection

Omfattar bland annat klinisk psykologi, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi och socialpsykologi.
För att läsa en bok klickar du på symbolen för PDF eller EPUB (båda öppnar boken så det spelar ingen roll vilken av dem du använder).

 

Karger Fast Facts

Fast Fact-serien innehåller mer än 100 böcker inom en mängd olika medicinska områden.

 

Oxford Medical Handbooks

A series of pocket handbooks, written for a broad medical readership, from students, junior doctors and specialist trainees, to nurses, dentists, paramedics, and allied health professionals.

 

Oxford Textbook of Medicine, 6 edn 2020

Covers the scientific aspects and clinical practice of internal medicine and its subspecialties. It offers practical guidance on clinical management and the prevention of disease. Throughout the book, basic science and clinical practice are integrated.

 

Springer

Innehåller e-böcker från förlaget Springer med förra året som publiceringsår.

 

Författningshandboken (Bara via regionens interna nätverk)

Innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter.


UpToDate

Ett evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandlingsriktlinjer, prevention och prognos. Innehållet presenteras som sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd.
Finns som app.


ClinicalKey

Medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.
Finns som app.
Frågor och svar om ClinicalKey


Vårdhandboken

Innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela Sverige. Vårdhandboken innehåller förutom texter även filmer och bildspel samt flera hundra illustrationer och foton.


Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Regionernas gemensamma plattform för att bland annat utveckla, lagra och sprida kunskap. Använd sökfunktionen eller navigera till innehållet via ämnesområde eller listan A till Ö. Du kan också välja region för att se lokala tillägg.


Internetmedicin.se

Webbtjänst för läkare och sjuksköterskor i den kliniska vardagen.


Internetodontologi

Kunskapsdatabas för tandvårdspersonal som erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad – koncentrerade översikter för diagnostik, åtgärder och behandling av olika tillstånd.


Praktisk medicin

Ett kunskapsstöd som beskriver de ca 1000 vanligaste åkommorna utifrån läkarens perspektiv. Materialet på sidan är insamlat under decennier och ett stort antal läkare bidrar till att texten hålls uppdaterad.


Rikshandboken i barnhälsovård

Ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården.


Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.


FASS

Läkemedelsinformation för vårdpersonal och patienter.


Läkemedelsverket - Behandlingsrekommendationer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är avsedda som kunskapsstöd och vägledning till hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen och riktar sig främst till hälso- och sjukvården och djursjukvården.


Primal Pictures anatomisk 3D-atlas

Primal Pictures är ett interaktivt och mycket detaljerad atlas över människokroppen där du bland annat kan bygga din egen anatomiska modell.


SIS - standarder

Webbtjänst med svensk, europeisk och global standard.
Information om regioners tillgång till SIS-standarder.


Scimago Journal & Country rank

Bibliometrisk databas för att undersöka tidskrifters genomslag i forskarvärlden.


BASE – Bielefeld Academic Search Engine

Index och söktjänst från Bielefelds universitetsbibliotek för vetenskapligt material, där cirka 60 procent är öppet tillgängligt.


DIVA - Digitala vetenskapliga arkivet

En gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 49 lärosäten och forskningsinstitutioner.


DOAJ - Directory of Open Access Journals

Innehåller tusentals Open Access-tidskrifter inom bland annat teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora.


Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30)

Socialdepartementet.


Janusinfo

Innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation, enkla beslutsstöd att använda vid patientmötet och information för fördjupning och fortbildning riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Avsändare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.


Läkartidningen

En svensk tidskrift och organ för Sveriges Läkarförbund, läkarnas fackliga organisation i Sverige. Finns även som papperstidning på Medicinska biblioteket.


OTseeker

Databas med referenser till systematiska översikter och randomiserade studier inom arbetsterapi.


ResearchGate

Social plattform och sökmotor av och för forskare inom samtliga dicipliner. Många artiklar publiceras av medlemmar som OpenAccess.


TRIP - Turning Research Into Practice (Gratisversion)

Sökmotor som söker efter evidensbaserade resurser som finns på internet, bland annat material från SBU, Cochrane Library, HTA och PubMed. Sökresultaten sorteras och presenteras i hierarkiska kategorier med ett ganska litet urval av ”bästa evidens” i toppen. TRIP finns som en prenumerationstjänst och en begränsad gratisversion.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se