Från vänster: Maria Lindgren regionens samordnare för SRHR Folkhälsoenheten, Elin Nirjens Enhetschef Välfärd och klimat på Regional utveckling, Maria Korndahl Tf Enhetschef Forskning och utbildningsenheten, Preethi Huczkowski utbildare inom hbtqi- och mångfaldsdiplomeringen.

Två nya hbtqi- och mångfaldsdiplomerade verksamheter

– Med utbildningen kom många viktiga reflektioner, både i arbetsgruppen men påverkar även oss på individnivå. Tänkvärda reflektioner kom upp som vi tar med oss framöver och som redan nu har gett resultat.

Det säger tillfördnad enhetschef på Forskning- och utbildningsenheten Maria Korndahl. De har tillsammans med Enhet Välfärd och klimat på Regional utveckling i dagarna blivit- hbtqi- och mångfaldsdiplomerade.

Som ett led i Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete erbjuds verksamheterna denna diplomering. Syftet är att få ökad kunskap kring normer, hbtqi, antistigma och jämlikhet. Genom den medvetenheten ska verksamhetens medarbetare utveckla ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt som ska bidra till ett ökat professionellt bemötande av patienter, andra besökare samt till en jämlik vård för länets befolkning.

Utbildningen har pågått under cirka sex månader och har innehållit både teoretiska och verksamhetsgemensamma utvecklingsuppgifter. Utvecklingsarbetet har också utmynnat i en handlingsplan där verksamheten beskriver hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

– Ett exempel på insats som vi redan har tagit tag i är studenternas omklädningsrum. Som det ser ut nu finns ett rum där både män och kvinnor byter om tillsammans. Snart kommer det att finnas tre rum. För män, kvinnor och ett för de som antingen vill byta om privat eller som inte vill definiera sig utifrån kön, avslutar Maria Korndahl.

Mer information och kontakt om regionens HBTQI diplomeringen finns på www.regionjh.se.

Text & Foto: Anna Swanson Danielsson

2 av 2 gillar detta