- Oroande utveckling för länets vägar

Regionfullmäktige har idag fattat beslut om Regional transportplan för Jämtlands län 2022–2033. Fördelningsmodellen skapar dock en stark oro för hur standarden på länets vägar ska kunna upprätthållas.

– Regeringen har i tilldelningen av väganslaget endast tagit hänsyn till innevånarantalet och helt bortsett från att vi i Jämtland Härjedalen har över 600 mil statliga vägar, mycket tung grafik och en besöksnäring som vissa tider på året är omfattande, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande, Elise Ryder Wikén, och fortsätter;

– Med nuvarande modell klarar vi inte ens att vidmakthålla den standard som finns. Det här sättet att fördela medel till våra vägar är mycket orättvist och oroande för framtiden. Vi måste helt enkelt få till en annan fördelningsmodell så att även vi i vårt län ska få en rimlig standard på våra vägar.

Sammanfattning av den regionala transportplanen

Region Jämtland Härjedalen har i egenskap av regional planupprättare ansvaret för att ta fram en regional transportplan. I april 2022 godkände regionfullmäktige planförslaget av Regional transportplan för Jämtlands län 2022–2033. Planförslaget skickades därefter in till regeringen för beslut om den Nationella Infrastrukturplanen som även omfattar samtliga regionala transportplaner.

Region Jämtland Härjedalen tilldelades initialt 598 miljoner kronor i medel för medel för utveckling av länsvägnätet (totalt ca 540 mil). Därefter har Trafikverket justerat tilldelningen utifrån budgetresultat 2018–2021, vilket resulterat i ett avdrag om 160 miljoner kronor och justerad tilldelning om 438 miljoner kronor. Avräkningen justeras under planperiodens första fyra år vilket innebär ca 10,8 miljoner kr/år 2022–2026, därefter ca 47 miljoner kronor/år under perioden 2026–2033

De objekt som är aktuella för länet de kommande fyra åren finns i detta bildspel. Powerpoint, 817.7 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer informaiton:
Elise Ryder Wikén, Regionala utvecklingsnämndens ordförande, 070-649 64 04

Fakta Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden utses av regionfullmäktige och ansvarar för regionala utvecklingsfrågor, det statliga tillväxtuppdraget och fungerar som regional kollektivtrafikmyndighet. Nämnden arbetar också med frågor om kultur, folkhälsa, klimat, energi och miljö, jämställdhet- och mångfald, forskning och utveckling samt internationella frågor ur ett regionalt perspektiv. Nämnden är också styrelse för folkhögskolorna. Det sitter 13 ledamöter i den regionala utvecklingsnämnden.

Text: Sara Nilsson