Vår verksamhet

Barn-och ungdomshabiliteringen (BUH) är en verksamhet som ger stöd till barn och ungdomar, 0-20 år samt deras anhöriga.

Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar på neurologisk grund, som ger svårigheter i vardagen. Det kan till exempel vara intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder som t ex cerebral pares och muskelsjukdomar. BUH har ansvaret för stöd och behandling av autism upp till 18 år (råd och stöd upp till 21 år), samt utredning av autism hos barn från 0 år upp till skolstart.

Barn- och ungdomspsykiatrin  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(BUP) har ansvar för all övrig neuropsykiatrisk utredning samt stöd och behandling av ADHD.

BUH är en specialistklinik inom länssjukvården som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, elevhälsovård, förskola, skola samt socialtjänst. Verksamheten bedriver tvärfacklig specialistverksamhet och har som uppgift att ge och samordna insatser i habiliteringsprocessen. Arbetssättet går ut på en individuell planering i samarbete med barn och familj. Insatserna utformas och planeras utifrån varje barn/ungdoms specifika behov, egna mål och förutsättningar. BUH arbetar tvärprofessionellt som innefattar arbetsterapeut, dietist, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska, socionom, specialpedagog och uroterapeut.

BUH verkar som ett kompetenscentrum med ansvar för utveckling och spridning av information och kunskap om funktionsnedsättningar.

BUH utför habilitering och rehabilitering utifrån Hälso- och Sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Till verksamheten kommer man genom en Egen vårdbegäran Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via remiss från exempelvis barnkliniken, BVC, skolhälsovården och specialist mödra- barn hälsovården.

Blankett att skriva ut:

Riskbarnsuppföljning är en samverkan mellan Barn- och ungdomshabiliteringen och Barnkliniken. Där vänder man sig till barn som är för tidigt födda eller där det uppstått komplikationer i samband med förlossning och/eller under nyföddhetsperioden. Syftet är att fånga upp barn med neurolgiska avvikelser och att ge föräldrar stöd och råd när det gäller att stimulera barns utveckling och samspelsförmåga. Sjukgymnast och psykolog träffar barn och föräldrar för information och samtal med jämna mellanrum tills barnet är 15 månader.

CPUP är en förebyggande uppföljning av barn med cerebral pares eller liknande symtom. Läs mer om CPUP Pdf, 27.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Ätteamet vänder sig till små barn t o m förskoleålder som har ät-, drick-, och sväljningssvårigheter. Även barn som visar obehag eller rädsla vid måltid och de som sondmatas stöttas.Teamet kartlägger och bedömer barnens/ ungdomarnas ätsituation en helhetssyn av deras behov.

Habiliteringsprogram Barn med ät- och näringsproblem Pdf, 278.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förvärvad hjärnskada/rehabilitering

BUH arbetar även med barn med förvärvade hjärnskador, dvs hjärnskador som drabbar en person som tidigare varit frisk, uppkomna vid olyckor eller genom sjukdom. Rahabiliteringsarbetet påbörjas i samarbete med barnkliniken på Östersunds sjukhus när barnet/ungdomen kommer dit efter akut regionvård. Rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med barnets/ungdomens närmiljö.


IDE OCH INSPIRATIONSHÄFTEN

Sånghäfte TAKK 1 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Sånghäfte TAKK 2 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Habilitering / Rehabilitering

  • Habilitering betyder "att göra skicklig" , att skapa förutsättningar för barn/ungdomar att utvecklas så långt som möjligt trots medfödda eller förvärvade skador och funktionsnedsättningar.
  • Rehabilitering betyder "att återskapa", att skapa förutsättningar för att så långt som möjligt återfå redan etablerade funktioner efter ex. förvärvad skada.