MATERIAL HÄLSOBESÖK

Kompetenscentrum för barn- och mödrahälsovård

Föräldra- och Barnhälsan Region Jämtland Härjedalen

Verksamheten på Barnvårdscentraler (BVC) är mångskiftande och all personal inom Barnhälsovården (BHV) har tillgång till vår kompetens- och utvecklingsenhet för barnhälsovård. Vi sitter på den enhet som heter Föräldra- och barnhälsan (FBH), kompetenscentrum för barn- och mödrahälsovård där vi har ett nära samarbete med Mödrahälsovården samt psykologer och socionomer som förutom att vara en del av kompetenscentrum via utvecklingspsykolog också har direkt patientarbete med stöd till blivande och nyblivna föräldrar till barn i åldrarna 0-6 år.

I vårt Barnhälsovårdsteam ingår Barnhälsovårdsöverläkare, Samordnande Barnhälsovårdssjuksköterska samt Utvecklingspsykolog för Barnhälsovård (BHV).

Det regionala kompetenscentrumet har i uppdrag att stödja och utveckla BHV-arbetet genom metod- och kvalitetsutveckling, utbildningsinsatser samt kontinuerliga kvalitetsuppföljningar av arbetet inom BHV samt att ha en rådgivande funktion, i syfte att främja en jämlik hälsa för barn och deras föräldrar i vårt län.

Vi ansvarar också för att utarbeta riktlinjer och/eller kravspecifikationer för barnhälsovården i samarbete med aktuell verksamhet inom vår region, samt för att bedriva verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

I kompetenscentrums uppdrag ingår även att ge konsultationsstöd till BHV-sjuksköterskor och läkare på BVC samt kontinuerlig fortbildning och stöd i frågor inom området Barnhälsovård. Nyanställda utan tidigare erfarenhet av barnhälsovård uppmärksammas särskilt.

BHV arbetar hälsofrämjande och förebyggande i familjen och närmiljön med:

  • faktorer som ger stöd och stärker familjens välbefinnande, t.ex. hembesök, föräldragrupper (promotivt)
  • amning, kost, vaccinationer, barnsäkerhet, m.m. (primärpreventivt)
  • hälsoundersökningar, för att upptäcka sjukdom eller hälsoproblem (sekundärpreventivt).

BHV:s verksamhet är generell och skall erbjudas alla barn med målet att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn (1). För att uppnå dessa mål behöver Barnhälsovården:

  • erbjuda insatser till alla barn och föräldrar (universell prevention)
  • erbjuda riktade förstärkta insatser till barn och föräldrar med särskilda behov (selektiv prevention)
  • erbjuda individuellt utformad övervakning och stöd till barn som löper högre risk att drabbas av ohälsa (indikerad prevention).
Tema Barn och Föräldrar på 1177.se
Rikshandboken, barnhälsovård för professionen