Utbildningar för ny personal inom barnhälsovården

Grunden för tjänstgöring inom barnhälsovården är kunskaper om barns utveckling och om barnaålderns sjukdomar. Dessutom behövs kunskaper om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder och sociala faktorers betydelse. För detta behövs återkommande fortbildning och möjlighet till metodträning och information om ny kunskap (Socialstyrelsen, 2014).

För ny personal krävs följande utbildningar:

Introduktion för ny BHV-personal

Omfattar två + 1 dagar. Innehåll: Förutsättningar för att arbeta på BVC, lagen om barns rättigheter, barnhälsovårdsprogrammet, samverkan, föräldraskapsstöd, små barns mat och hälsa, grundläggande om språk- och kommunikationsutveckling och metoder för språkbedömning, samt en bas vad gäller tillväxt, vaccinationer och vardagspediatrik

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor, läkare, MBHV-psykologer

När: Innan du börjar arbeta på BVC eller så snart som möjligt därefter.

EPDS-utbildning

Utbildning i EPDS-metoden och stödjande samtal. Omfattar två heldagar, dagarna kan vara förlagda både som halvdagar och heldagar. EPDS-screening är en metod för att upptäcka tidiga tecken på post partum depression hos mammor. Utbildning krävs innan metoden börjar användas.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor

När: Under första året som du arbetar på BVC

Jämställt föräldraskap - varför det och hur då?

En och en halvdags utbildning för dig som inte har arbetat med eller som inte har fått en introduktion kring jämställt föräldraskap genom utbildning och reflektion. På utbildningstillfället kommer vi introducera dig till genus, normkritik för ett jämställt och jämlikt föräldraskap för alla föräldrar. Du kommer få verktyg för hur du och din verksamhet kan arbeta vidare efter genomgången utbildning.

Dagarna kommer att innehålla föreläsning, diskussion, workshops samt hemuppgift till dag 2. För deltagande krävs att du har möjlighet att delta båda dagarna.

Målgrupp: alla som arbetar med barnhälsovård samt personal som arbetar vid länets samtliga Familjecentraler eller med familjecentrerat arbetssätt.

När: Under första året som du arbetar på BVC.

Föräldraskapsstöd i grupp – Z-modellen:

En heldagsutbildning inklusive handledning i grunderna för gruppledarskap i Regionens sammanhållna föräldrastödsmodell Z-modellen.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor samt personal vid länets samtliga Familjecentraler.

När: Under de två första åren som du arbetar vid BVC.

Vägledande samspel/ ICDP – Nivå 1 samt Nivå 2

Vägledande samspel – ICDP är ett utbildningsprogram som syftar till att skapa en god miljö för barns utveckling. Det positiva samspelet är en avgörande faktor för barns utveckling och programmet hjälper omsorgspersoner att medvetandegöra samspelets betydelse. Programmet har förankring i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Nivå 1 (basutbildningen) presenterar programmets innehåll, dess filosofi och teoretiska grund. Under utbildningen är deltagarnas praktik och egna erfarenheter en viktig del. Nivå 1 består av fyra hela dagar fördelat över en termin samt litteraturläsning (ca 20 h). För mer information läs mer på http://www.icdp.se/utbildningar/. Länk till annan webbplats.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor, MBHV-psykologer samt personal som arbetar vid länets samtliga Familjecentraler eller med familjecentrerat arbetssätt.

När: Under de två första åren som du arbetar vid BVC.

Nivå 2 ger en teoretisk och praktisk fördjupning i Programmet Vägledande samspel/ICDP och leder till att du blir diplomerad Vägledare i programmet. Nivå 2 omfattar 24 timmar fördelat över en termin samt tid för planering och vägledning av en föräldragrupp utifrån programmets sju principer för ökad lyhördhet. Utöver detta behövs tid för litteraturläsning (ca 20 h). För mer information läs mer på http://www.icdp.se/utbildningar/.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor samt personal som arbetar vid länets samtliga Familjecentraler eller med familjecentrerat arbetssätt.

När: Under de två första åren som du arbetar vid BVC.

Motiverande samtal – grundkurs alt. påbyggnad

Syftet med motiverande samtal (MI) är att väcka personens motivation till förändring där samtalsledarens förmåga att uttrycka empati, värme och äkthet är helt avgörande för att skapa förutsättningar för förändring. Det som ska genomsyra samtalet är därför personens självbestämmande och samtalsledarens tro på personens egen kraft till förändring.

De samtalsledare som använder motiverande samtal möter personen där den befinner sig och guidar personen med hjälp av dess egen berättelse. I Motiverande samtal är det av särskild vikt att känna igen, locka fram och förstärka personens så kallade förändringsprat.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor samt personal som arbetar vid länets samtliga Familjecentraler eller med familjecentrerat arbetssätt.

När: Under de två första åren som du arbetar vid BVC.

Ansvar för kompetenskrav

Ansvarig för genomförandet är respektive verksamhetschef för hälsocentralen/ vårdcentralen (HC/ VC) i samverkan med berörd BHV-sjuksköterska och den länsövergripande Barnhälsovården Jämtland/ Härjedalens kompetenscentrum. Tillsynsansvar har Barnhälsovårdsöverläkaren på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsdirektören.

FOTO: JONAS KULLMAN

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll