Hälsa på lika villkor
– en undersökning om hälsa och levnadsvanor

Puff Hälsa på lika villkor

Är hälsan i Jämtland Härjedalen jämlik? Närmare 70 procent av länets invånare upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd. Men. Det skiljer sig åt mellan kvinnor och män, mellan unga och äldre och mellan grupper med olika utbildningslängd. Det visar resultatet från den senaste undersökningen 2018. Vi hoppas att du som fått enkäten i din brevlåda vill vara med och svara på den och påverka satningar för en god och jämlik hälsa i Jämtlands län.

Hälsa på lika villkor är en nationell folkhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten ansvarar för och genomför regelbundet. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar.

Det är femte gången som Region Jämtland Härjedalen återigen deltar med ett extra urval sedan 2006. Det utökade urvalet innebär att 9 600 slumpmässigt utvalda länsinvånare som är 16 år eller äldre, kommer under vecka 6och framåt att få hem enkäten i brevlådan. Dessa extra enkäter skapar möjligheten att få en bättre bild om hur hälsa, levnadsvanor och den sociala miljön ser ut i olika grupper exempelvis utifrån ålder, kön, utbildningslängd, ekonomiska förhållanden och kommunnivå. Resultaten från undersökningen kan användas som underlag för olika hälsofrämjande insatser och för att följa upp lokala och regionala mål för folkhälsoarbetet. Har du fått enkäten hem i brevlådan så har du möjlighet att vara med och påverka hur vi i Jämtland Härjedalen kan arbeta för ett län med god och jämlik hälsa.

Har du funderingar kring undersökningen Hälsa på lika villkor? För dig som har fått enkäten i brevlådan, hittar du de vanligaste frågorna med svar till under Frågor och svar. Om du inte söker det du finner är du välkommen att maila till: hanna.viklund@regionjh.se

För tidigare resultat se HÄR

Om undersökningen Hälsa på lika villkor
Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syfte är att få en bild av hur befolkningen mår och kunna följa förändringar i hälsa över tid som ska ligga till grund som kunskaps- och beslutsunderlag. Våren 2018 besvarade 4595 personer i Jämtland Härjedalen enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se