Vårdskadeprevention - Patientsäkerhet

Vårdskadeprevention ingår i område patientsäkerhet inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård.

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada avses i Patientsäkerhetslagen (2010:659). lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Inom vårdskadeprevention arbetar patientsäkerhetssamordnare, chefsjuksköterska och chefläkare.

Vårdskadeprevention arbetar med att vidareutveckla riskmedvetenhet och kunskap om det preventiva arbetet genom stöd till lednings- och vårdverksamhet samt genom analys och effektuppföljning via sin controlling funktion. Andra viktiga arbetsuppgifter för Vårdskadeprevention är bland annat vårdskadeutredningar vid allvarligare händelser, upprätta regionens patientsäkerhetsberättelse, utbildningar till medarbetare och chefer, analys och vidareutveckling av avvikelseprocess etc.

Chefläkarna är anmälningsansvariga enligt patientsäkerhetslagen till IVO och chefsjuksköterska har huvudansvaret för kompetensområdet omvårdnad