Vårdskadeprevention - Patientsäkerhet

Vårdskadeprevention ingår i område patientsäkerhet inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård.

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada avses i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Inom vårdskadeprevention arbetar patientsäkerhetssamordnare, chefsjuksköterska och chefläkare.

Vårdskadeprevention arbetar med att vidareutveckla riskmedvetenhet och kunskap om det preventiva arbetet genom stöd till lednings- och vårdverksamhet samt genom analys och effektuppföljning via sin controlling funktion. Andra viktiga arbetsuppgifter för Vårdskadeprevention är bland annat vårdskadeutredningar vid allvarligare händelser, upprätta regionens patientsäkerhetsberättelse, utbildningar till medarbetare och chefer, analys och vidareutveckling av avvikelseprocess etc.

Chefläkarna är anmälningsansvariga enligt patientsäkerhetslagen till IVO och chefsjuksköterska har huvudansvaret för kompetensområdet omvårdnad

37225 - Anmälningsansvar risk för eller vid allvarlig vårdskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

60697 - Att förebygga diagnostiska fel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

41373 - Till dig som råkat ut för en vårdskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intern vårdskadeutredning

61374 - Anvisning för yttrande vid vårdskadeutredning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

61659 - Handlingsplan vid intern/lokal vårdskadeutredning, mall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

39876 - Intervjumall vid vårdskadeutredning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

37210 - Utredning av enkel vårdskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

50214 - Verksamhetschefs ansvar vid utredning av vårdskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utredning av allvarlig vårdskada (Händelseanalys)

64986 - Händelseanalysledare inom Region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

69160 - Intern vårdskadeutredning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

39873 - Mall händelseanalysrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

29207 - Rutin för anmälan av allvarlig vårdskada (lex Maria) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

58919 - Samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län i samband med vårdskadeutredningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

40532 - Uppdrag till analysledare för genomförande av händelseanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

25236 - Uppdragsgivarens arbetsgång vid vårdskadeutredning genom händelseanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

48512 - Checklista avstämningsmöte vårdskadeutredning med händelseanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

48511 - Checklista slutmöte vårdskadeutredning med händelseanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

48513 - Checklista uppstartsmöte vårdskadeutredning med händelseanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.