Så fungerar psykiatrin

Område psykiatri har totalt cirka 240 anställda och det övergripande målet är att tillgodose behovet av specialistpsykiatri av god kvalitet inom länssjukvårdens ansvarsområde.

Vår verksamhetsidé bygger på en vårdideologi som betonar vikten av att i varje enskild patient se hela människan med dess resurser och utvecklingsmöjligheter - att möta patienten där hans eller hennes behov finns.

Viktiga nyckelord i vår verksamhet är aktivitet, självbestämmande, information och valmöjligheter. Vi arbetar i huvudsak i team kring patienten vilket innebär att den enskilde patientens behov styr den kompetensinsats som behövs och därigenom vilka yrkeskategorier som involveras.

Vid telefonkontakt hänvisas till Region Jämtland Härjedalens växel 063-15 30 00

När du har kontakt med Vuxenpsykiatrin i Region Jämtland Härjedalen kan du förvänta dig:

 • Information om Din sjukdom och olika behandlingsmöjligheter.
 • Att känna till vem som är Din läkare och eventuella kontaktsjuksköterska.
 • Inflytande över Din behandling och rehabilitering.
 • Att bli lyssnad på och bli respektfullt bemött av samtlig personal.
 • Stöd i form av samtal.
 • Information om mediciner och vilka biverkningar som medicinen kan ge och hjälpa att hantera dessa.
 • Hjälp att avsluta en behandling eller tacka nej till behandling om Du så önskar – vid tvångsvård gäller särskilda regler.
 • Att få byta behandlare om personkemin inte stämmer. Ingen rättighet, avgörs i varje unikt fall.
 • Möjlighet att få ta med dig en närstående eller stödperson vid besök hos behandlare.
 • Att Dina närstående blir väl bemötta och betraktade som en resurs i vården.
 • Att Dina närstående erbjuds information och stöd genom t.ex. samtal, broschyrer eller utbildning.
 • I slutenvården få delta i dagliga aktiviteter som Du har behov av.


Om du inte är nöjd kan du vända dig till enhetens chef eller till områdeschef Caroline Johansson på telefon 063-15 36 37.

Du kan även vända dig till Patientnämnden på telefon 063-14 75 46, 063-14 75 58 eller 063-14 75 60 samt till psykiatrins brukarråd.