För remittenter och vårdgivare

Här finns information och remissmall för dig som ska skriva en remiss till Vuxenhabiliteringen.
Här finns även utbildningslänken Möta patienter med funktionsnedsättning (sll.se) vilken är framtagen för att underlätta husläkarens arbete.
I e-utbildningen finns bl.a. en särskild intygsguide.

Möjlighet att ytterligare förkovra sig inom området finns bland annat genom Stiftelsen Ågrenskas utbildningar kring sällsynta diagnoser.
Ett exempel är Introduktionskurs sällsynta diagnoser

Kontakta oss gärna för ytterligare information kring kurser, föreläsningar och utbildningar

Remiss

Remisser kan skrivas av personer som ansvarar för habilitering på basnivå i kommun och primärvård.

För den som har tillgång till COSMIC skickas remissen den vägen, Vuxenhabiliteringen har en egen remissmall för vårdbegäran, där vi efterfrågar uppgifter som är viktiga för för bedömningen av remissen. Det går också att skicka en frågeremiss för konsultation.

Remissmall för remittenter utanför Region Jämtland Härjedalen finns i högra marginalen för utskrift.

Vuxenhabiliteringens insatser är ett komplement till det stöd som ges i kommuner, primärvård och övrig hälso- och sjukvård.

Vuxenhabiliteringen insatser ersätter inte annan hälso- och sjukvård eller habilitering och rehabilitering som man kan få genom annan specialistsjukvård, primärvård och i kommunen. Vuxenhabiliteringen har inte det medicinska basansvaret och har inte i uppdrag att ta över pågående behandling utan ansvarar enbart för tydligt avgränsade och tidsbegränsade habiliteringsinsatser på specialistnivå direkt kopplade till diagnos.
Fortsatt planering görs gärna i samråd med remitterande enhet.

Behov av habiliteringsinsatser

Vuxenhabilitering finns till för den som har specifika och/eller sammansatta behov av fördjupade och samordnade insatser. Det som avgör vilka vuxna (>18 år) som ska ha tillgång till vuxenhabilitering är behovet av ett specialiserat tvärprofessionellt arbetssätt. Funktionsnedsättningens svårighetsgrad och dess inverkan på vardagsfunktionen är avgörande för behovet av särskild insats från vuxenhabiliteringen.

Insatserna ges genom individuella kontakter, i grupp, genom utbildningar och konsultationer.

Insatserna kan

  • beröra funktionsnedsättningar av psykiska funktioner (t ex orientering, sömn, uppmärksamhet, minne, emotioner), smärta, röst och tal, blåsa och tarm, ledrörlighet eller muskeltonus.
  • handla om nedsatt aktivitet och delaktighet som att lära och tillämpa kunskap, utföra uppgifter, kommunikation, förflyttning, sitta, personlig vård, äta, dagliga sysslor i hemmet eller mellanmänskliga relationer.
  • röra bedömning av funktionsnedsättningens inverkan på arbetsförmåga, studier och att hantera ekonomi.
  • handla om information, utbildning, konsultation, överföring och samordning.

På Vuxenhabiliteringen finns arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska/uroterapeut. Vid behov ges även insatser i samverkan med annan hälso- och sjukvårdspersonal.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se