För remittenter och vårdgivare

Här finns information och remissmall för dig som ska skriva en remiss till Vuxenhabiliteringen.
Här finns även utbildningslänken Möta patienter med funktionsnedsättning (sll.se) Länk till annan webbplats. vilken är framtagen för att underlätta husläkarens arbete.
I e-utbildningen finns bl.a. en särskild intygsguide.

Vid behov kan samtliga professioner ge råd och konsultation till andra vårdgivare kring funktionsnedsättningar. Kontakta mottagningen direkt för konsultation med arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare eller psykolog.

Möjlighet att ytterligare förkovra sig inom området finns bland annat genom Stiftelsen Ågrenskas utbildningar kring sällsynta diagnoser.
Ett exempel är Introduktionskurs sällsynta diagnoser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns en mängd viktiga skrivningar, böcker, artiklar och rapporter att ta del av. Här följer ett litet axplock.

Kontakta oss gärna för ytterligare information kring kurser, föreläsningar, utbildningar, dialog och för information gällande relevant forskning.

Remiss

Remisser kan skrivas av personer som ansvarar för habilitering på basnivå i kommun och primärvård.

För den som har tillgång till COSMIC skickas remissen den vägen, Vuxenhabiliteringen har en egen remissmall för vårdbegäran, där vi efterfrågar uppgifter som är viktiga för för bedömningen av remissen. Det går också att skicka en frågeremiss för konsultation.

Remissmall för remittenter utanför Region Jämtland Härjedalen finns i högra marginalen för utskrift.

Vuxenhabiliteringens insatser är ett komplement till det stöd som ges i kommuner, primärvård och övrig hälso- och sjukvård.

Vuxenhabiliteringen insatser ersätter inte annan hälso- och sjukvård eller habilitering och rehabilitering som man kan få genom annan specialistsjukvård, primärvård och i kommunen. Vuxenhabiliteringen har inte det medicinska basansvaret och har inte i uppdrag att ta över pågående behandling utan ansvarar enbart för tydligt avgränsade och tidsbegränsade habiliteringsinsatser på specialistnivå direkt kopplade till diagnos.
Fortsatt planering görs gärna i samråd med remitterande enhet.

Behov av habiliteringsinsatser

Vuxenhabilitering finns till för den som har specifika och/eller sammansatta behov av fördjupade och samordnade insatser. Det som avgör vilka vuxna (>18 år) som ska ha tillgång till vuxenhabilitering är behovet av ett specialiserat tvärprofessionellt arbetssätt. Funktionsnedsättningens svårighetsgrad och dess inverkan på vardagsfunktionen är avgörande för behovet av särskild insats från vuxenhabiliteringen.

Insatserna ges genom individuella kontakter, i grupp, genom utbildningar och konsultationer.

Insatserna kan

  • beröra funktionsnedsättningar av psykiska funktioner (t ex orientering, sömn, uppmärksamhet, minne, emotioner), smärta, röst och tal, blåsa och tarm, ledrörlighet eller muskeltonus.
  • handla om nedsatt aktivitet och delaktighet som att lära och tillämpa kunskap, utföra uppgifter, kommunikation, förflyttning, sitta, personlig vård, äta, dagliga sysslor i hemmet eller mellanmänskliga relationer.
  • röra bedömning av funktionsnedsättningens inverkan på arbetsförmåga, studier och att hantera ekonomi.
  • handla om information, utbildning, konsultation, överföring och samordning.

På Vuxenhabiliteringen finns arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska/uroterapeut. Vid behov ges även insatser i samverkan med annan hälso- och sjukvårdspersonal.