Nära vård

Nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare, och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. Omställningen innebär att vi samskapar med invånare och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande.

Personen i fokus

Omställningen till en god och nära vård syftar till att patienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i hälso- och sjukvården och att vården ska vara lättillgänglig och ges med god kontinuitet. För att lyckas med detta behöver hälso- och sjukvården i högre grad organiseras och bedrivas med utgångspunkt från personens behov och förutsättningar.

Nära vård – en förflyttning av fokus

Man kan säga att hälso-, sjukvård och omsorg har påbörjat en resa. Omställningen kan sammanfattas i fyra delar:

  • Från organisation till person och relation
  • Från att patient är en passiv mottagare till att personen bli aktiv medskapare
  • Vården går från att jobba reaktivt till att bli proaktiv och hälsofrämjande
  • Från en uppdelad till en mer sammanhållen vård utifrån personens fokus.

Skillnader i ålder bland befolkningen

Befolkningen lever allt längre vilket är en framgång för det svenska välfärdssamhället. Antalet gamla och unga ökar dock snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Under den kommande 10-årsperioden förväntas gruppen i ålder 80 år och äldre att öka kraftigt, medan gruppen i arbetsför ålder inte kommer att öka i samma omfattning. Förändringen innebär stora utmaningar att finansiera och inte minst bemanna hälso- och sjukvårdens verksamheter. Som en del av lösningen krävs att kommuner och regioner förändrar arbetssätt.

Filmen nedan handlar om Nära vård och är skapad av Sveriges kommuner och regioner, SKR.