Händelse: Bristande uppföljning av insatt läkemedelsbehandling

Anmälningsdatum: 2018-04-04
Diarienummer: RS/277/2018
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2018-09-07

Patient som får vätskedrivande läkemedel för benödem i början av 2017 utan planerad uppföljning vid besök på hälsocentral. I december 2017 söker patienten akut pga. buksmärtor. Patienten har en grav hypokalemi och en pseudoobstruktion i tjocktarmen. Tillståndet kräver initialt vård på intensivvårdsavdelning i en vecka och därefter två veckors vård på avdelning innan utskrivning till hemmet. Patienten bedöms ha utvecklat en grav hypokalemi vilket i sin tur bidragit till pseudoobstruktion pga. utebliven uppföljning av insatt behandling med vätskedrivande läkemedel.

Åtgärd som kommer att vidtas är att förtydliga ansvar för uppföljning av insatt läkemedelsbehandling.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214