Händelse: Bristande uppföljning av insatt läkemedelsbehandling

Anmälningsdatum: 2018-04-04
Diarienummer: RS/277/2018
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2018-09-07

Patient som får vätskedrivande läkemedel för benödem i början av 2017 utan planerad uppföljning vid besök på hälsocentral. I december 2017 söker patienten akut pga. buksmärtor. Patienten har en grav hypokalemi och en pseudoobstruktion i tjocktarmen. Tillståndet kräver initialt vård på intensivvårdsavdelning i en vecka och därefter två veckors vård på avdelning innan utskrivning till hemmet. Patienten bedöms ha utvecklat en grav hypokalemi vilket i sin tur bidragit till pseudoobstruktion pga. utebliven uppföljning av insatt behandling med vätskedrivande läkemedel.

Åtgärd som kommer att vidtas är att förtydliga ansvar för uppföljning av insatt läkemedelsbehandling.