Start av vårdförlopp sepsis 9 oktober

Vårdförloppet innebär förändrade rutiner för de som arbetar i ambulansen, på akuten och på vårdavdelning med patienter med misstänkt sepsis

Sammanfattning av nyheter

  • Alla patienter med misstänkt sepsis inkluderas, oavsett kliniktillhörighet
  • Antibiotikabehandling kan påbörjas i ambulansen
  • Rutin för larmvägar, och vård på avdelning har reviderats
  • Larmjournal på akuten har reviderats
  • Sjuksköterska på akuten dokumenterar på ett sätt som underlättar uppföljning
  • I Cosmic finns en blankett: sepsisinformation som ges till patient vid utskrivning
  • Tilläggsdiagnos ska sättas på patienter som uppfyller diagnoskriterierna

Mer information 

Vårdrutin för samhällsförvärvad sepsis hos vuxna

Presentationsmaterial gällande införandet av vårdförlopp sepsis

Kontakt

Jessica Nääs, verksamhetschef, infektion:
jessica.naas@regionjh.se

Andreas Eriksson, ledare för arbetsgrupppen, läkare infektion: andreas.eriksson@regionjh.se