Kurs i vetenskaplig teori och metod för STP-psykologer och ST-läkare 2019

Kursstart: onsdag 15 maj kl 8.30-16.00


Huvudkurs: vecka 45-46 och 49, 2019

Lokal:  Östersunds sjukhus.

Kursplan. Word, öppnas i nytt fönster.

Kursen syftar till att ge dig inspiration och metodologisk grund för att färdigställa en projektplan för ditt skrifliga specialistarbete (SSA). Arbetet syftar till att utveckla teoretisk och praktisk vetenskaplig kompetens hos ST-psykologen i enlighet med de generella lärandemålen för specialistutbildningen.

Angående mål och innehåll, se ST-läkarnas kursplan i TEAMS för STP-psykologer. Läs också på om syfte mål och anvisningar med SSA för psykologer Psykologförbundets hemsida.  Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och egen studietid och ska mynna ut i en färdig projektplan för det egna vetenskapliga arbetet, som sedan genomförs efter kursens slut. Vi rekommenderar att du presenterar ditt färdiga, vetenskapliga ST-arbete vid FoU-seminarium hösten 2020.

Förberedelse
Det är viktigt att du som STP-psykolog i god tid planerar för kursen genom att:

  • Komma överens om ämne, helst ett verksamhetsanknutet, för ditt ST-projekt med din kliniske huvudhandledare, klinikens vetenskaplige handledare och verksamhetschef!
  • Delta på introduktionsdagen 15 maj = kursens dag 1, då du får god hjälp att utforma skissen till din projektplan!
  • I samråd med vetenskaplig handledare från den egna verksamheten ha med en idé till projektplan den 15 maj (se gärna bifogad projektplansmall). Kvalitativ eller kvantitativ metodik används.
  • Se till att du får tid att genomföra ditt skriftliga individuella arbete på totalt 10 veckor i nära anslutning till kursen, om möjligt under efterkommande vårtermin. I annat fall bör du vänta med att gå kursen till ett senare tillfälle.

I första hand står den egna enheten för vetenskaplig handledare. FoU-enheten kan bistå med vetenskapliga handledare under kursen, både med kompetens inom kvalitativ och kvantitativ metodik, och sedan i vissa fall under det vetenskapliga arbetet, ifall ni inte har någon vetenskapliga handledare på er klinik.

Så här kan man strukturera en Skiss till projektplan. Word, öppnas i nytt fönster.

Kursstart: onsdag 15 maj, kl 8.30-16.30. Inbjud gärna din specialistmentor/handledare till detta startseminarium redan nu!

Sedan fortsätter kursen måndag 4 november 2019. Under de 3 veckornas kurstid (v 45-46 samt v 49) ingår föreläsningar, seminarier, gruppövningar och egen studietid. Skriftlig, obligatorisk utvärdering.

Kurskostnad: 7000 kr  (debiteras din chef). Kurslitteratur införskaffas av respektive kursdeltagare (se bif. litteraturlista, besök din kliniks bibliotek). Din arbetsplats står för lön under kursen.

Krav för godkänd kurs och litteraturlista: se separat kursplan. Word, öppnas i nytt fönster.

Frågor? STP-psykologer kontaktar daniel.berggren@regionjh.se och ST-läkare pierre.deflon@regionjh.se

Personlig anmälan: Via formulär nedan, senast 28 april 2019.

Kursplats medges endast om enkel idéskiss skickas separat till Daniel Berggren senast  28 april 2019. via mail ( daniel.berggren@regionjh.se ) eller via projektidé/skiss-formuläret nedan.

Anmälan är bindande! Du får bekräftelse på mottagen anmälan. Besked om plats ges efter 2 maj liksom ytterligare information. Max antal deltagande ST-psykologer är 4.
De sökande som är i slutet av sin specialistutbildning har företräde.

Obs! Om förhinder efter du fått bekräftelse om plats, kontakta Daniel Berggren snarast! Det brukar finnas intressenter på reservplatslistan! 

Välkommen med din anmälan!

STP-studierektor Daniel Berggren i samarbete med ST-studierektorerna för läkarna och Pelle Håkansson              

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 april klockan 23.55.
Projektidé/skiss


Projektidé avsändare:
Projektidé avsändare: