Om nationella minoriteter och urfolk

Sverige har fem erkända nationella minoriteter. Det är Samer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sverigefinnar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Tornedalingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Judar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Romer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Samerna har också status som urfolk.

På minoritet.se finns fakta och nyheter om de nationella minoriteterna. Där kan du också läsa om respektive minoritet. minoritet.se Länk till annan webbplats.

Här finns information om den reviderade Minoritetslagen 2019 Länk till annan webbplats.

Alla myndigheter har skyldighet att informera alla nationella minoriteter om deras språkliga rättigheter. Din rätt att använda nationella minoritetsspråk Länk till annan webbplats.

År 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Riksdagen fattade också beslut om en minoritetspolitik och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk.

De erkända minoritetspråken är samiska (alla varieteter), finska, meänkieli, jiddisch och romani (alla varieteter).

Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Samerna är också ett urfolk. Urfolk definieras av FN som ett folk med en lång historisk kontinuitet i ett område som senare har koloniserats av andra. Urfolk ser sig som skilda från övrig befolkning i området och strävar efter att bevara, utveckla och överföra sin identitet till framtida generationer. Sveriges riksdag erkände samernas ställning som urfolk år 1977.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk fastställer de nationella minoriteternas rättigheter och möjligheter i Sverige.

Lagen gäller i hela Sverige och innebär att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas, liksom att de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Förvaltningsmyndigheter är skyldiga att informera om de rättigheter som lagen ger samt att erbjuda inflytande i frågor som de nationella minoriteterna berörs av.

Jämtland Härjedalen ingår i samiskt förvaltningsområde och det innebär ett särskilt skydd för samisk kultur och samiska språk. Som same har du rätt att använda samiska i skriftliga kontakter med Region Jämtland Härjedalen. Vi har i dagsläget inte möjlighet att hantera muntliga kontakter på samiska. Lagen innebär att Region Jämtland Härjedalen ska verka för att det finns medarbetare som har kunskaper i samiska.

Lagen månar särskilt om barns utveckling av en kulturell identitet och barns möjlighet att utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Det är också i linje med barnkonventionen, där artikel 30 handlar om att barn som tillhör urfolk eller en nationell minoritet har en särskild rätt till språk och kultur.

Region Jämtland Härjedalen får statsbidrag för de merkostnader som lagen ger upphov till – och vår samiska samrådsgrupp bestämmer hur statsbidraget ska användas.

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län är ansvariga för att följa upp lagen och säkerställa att den efterlevs. Region Jämtland Härjedalen redovisar årligen sitt arbete till Sametinget.

Enligt minoritetslagen ska Region Jämtland Härjedalen ge de nationella minoriteterna inflytande i frågor som berör dem. Det kan förverkligas på olika sätt. Du som tillhör en nationell minoritet har alltid möjlighet att kontakta vår organisation för att ställa frågor eller framföra synpunkter. Det kan du göra antingen skriftligt eller muntligt.

Samiskt samråd

Som samisk person har du alltid möjlighet att kontakta regionen för att ställa frågor eller framföra synpunkter. Det kan göras skriftligt eller muntligt. Skriftliga synpunkter kan förmedlas på antingen svenska eller samiska. Muntliga synpunkter har vi bara möjlighet att hantera på svenska.

Vi har två formaliserade former för delaktighet och inflytande:
Sedan 2011 har Region Jämtland Härjedalen en samrådsgrupp med representanter från både regionen och samerna. Här lyfter vi upp aktuella frågor samt diskuterar hur det samiska arbetet ska prioriteras och utvecklas. Samrådsgruppen för minnesanteckningar och skickar ut ett nyhetsbrev efter varje samrådsmöte.

Region Jämtland Härjedalen har också ett samiskt personalnätverk. Det är öppet för anställda inom regionen som har hög samisk kompetens och ett personligt engagemang för samiska frågor. I personalnätverket diskuteras samiska frågor med relevans för arbetsplatsen. Syftet är att mobilisera och samordna samisk kompetens på ett sätt som i förlängningen gynnar länets samiska befolkning. Nätverket träffas två gånger per år.

Ytterligare ett sätt att kommunicera med Region Jämtland Härjedalen är via Facebook. Följ gärna vår sida för samiska frågor: Jïemhten Herjedaelien Dajve - samisk förvaltningsmyndighet Länk till annan webbplats..