Ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnad

Det finns i huvudsak två stöd till bredbandsutbyggnad. Dels stöd till utbyggnad av lokala nät/byanät på landsbygden, dels utbyggnad av ortssammanbindande nät mellan olika orter eller byar.

Stödet till utbyggnad av lokala nät/byanät är en del av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket ansvarar för regelverket kring detta stöd och länsstyrelsen handlägger och beslutar om stöden i respektive län. För mer information om dessa stöd se länsstyrelsens hemsida.

Stöd till ortsammanbindande nät finns inom ramen för strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland och administreras av Tillväxtverkets regionala kontor i Östersund. För mer information om dessa stöd se Tillväxtverkets hemsida.

Utöver dessa stöd finns ett så kallat ”kanalisationsstöd”. Medlen för Kanalisationsstöd är i stort sett slut, men under år 2016 finns fortfarande vissa medel att söka.

Stödet kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna som ger rätt till stöd. Stöd får bara lämnas för projekt där en utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder.

Ansökan om stöd till kanalisation för bredband i Jämtlands län lämnas till Region Jämtland Härjedalen.

För mer information och ansökningsblanketter, se nedan.

Allmänna villkor och bestämmelserPDF

Ansökningsblankett kanalisationsstödPDF

Slutredovisning blankettPDF

Verifikatförteckning kanalisationsstödPDF

För frågor om stödet, kontakta;

Jan Molde
Jan.molde@regionjh.se
063 14 65 80

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)