Regionalt utvecklingsansvar

Regionalt utvecklingsansvar innebär ansvar för regionalt tillväxtarbete, transportinfrastruktur och att samverka och samråda.

Regionalt tillväxtarbete innebär att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi, RUS) och samordna insatser för genomförandet av strategin, besluta om användning av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete (anslag 1:1) samt följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

Uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram får utföras. Länsplaner för regional transportinfrastruktur ska upprättas och fastställas.

Regionalt utvecklingsansvarig ska samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt samråda med berörda organisationer och näringslivet i länet.