Regionalt utvecklingsansvar

Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör, vilket innebär att vi enligt lag 2010:630 om regional utvecklingsansvar har till uppdrag att:

  • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt
  • besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete (anslag 1:1) ska användas
  • årligen följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram Mellersta Norrland
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

Utöver dessa ansvarsområden ansvarar regionen också för de uppgifter som landstinget tidigare ansvarade för, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kulturfrågor.

Här kan du läsa mer om regionalt utvecklingsansvar | SKR.