FoU-medel


FoU-medel kan sökas som projektmedel eller som deltidstjänster för forskarutbildning och post doc. 

Projektmedel

Projektmedel söks en gång per år av anställda inom hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen (dock ej lektorer med förenad anställning). Projektmedel kan sökas för bland annat personalkostnader, kostnader i och med interna och externa undersökningar och analyser, materiel nödvändingt för forskningsprojektet, resor samt litteratur.

Deltidstjänst för forskarutbildning

Deltidstjänst för forskarutbildning utlyses en gång per år och syftar till att finansiera forskningstid för doktorander antagna till forskarutbildning. Denna utlysning gäller både för nya ansökningar samt för ansökan om fortsatt forskarutbildning.

För att vara berättigad att söka deltidstjänst forskarutbildning ska följande krav vara uppfyllda:

  • antagen till forskarutbildning inom hälso- och sjukvård
  • varit medförfattare till minst en vetenskaplig publikation (behöver inte vara kopplad till aktuellt projekt) samt
  • vara anställd och kliniskt verksam, minst 50 procent av heltid, inom Region Jämtland Härjedalen.

Deltidstjänst för post doc

Deltidstjänst för post doc utlyses en gång per år och syftar till att möjliggöra egen docentmeritering. Det vill säga, visa på självständighet i forskningen - nya områden/frågeställningar i relation till avhandlingsarbetet, nya samarbetskonstellationer, vetenskaplig handledning mm.

För att söka deltidstjänst post doc, måste du vara disputerad inom hälso- och sjukvård, vara anställd och kliniskt verksam, minst 50 procent av heltid, i Region Jämtland Härjedalen. Delltidstjänst post doc ska sökas inom fem år efter disputationen.

Deltidstjänst post doc kan innehas max fem år och ansökan om förlängning görs årligen.

Datum

Ansökningsomgången gällande FoU-medel för 2021 öppnar i juli 2020.
Sista ansökningsdatum är den 15 september 2020.

Ansökan

Detaljerade anvisningar och ansökningsformulär för FoU-medel återfinns  via researchweb: www.researchweb.org/is/jll

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta FoU-enheten.