Upplägg och innehåll

Vi erbjuder

 • 21 månaders AT-anställning
 • Övergripande introduktionsvecka
 • Klinikspecifik introduktion inför varje blockstart
  med tydligt fokus på AT-roll och akutsjukvård
 • Gemensam traumadag under kirurgblocket
 • Två huvudhandledare/mentorer under hela AT-tiden för varje AT-grupp. Träffas minst en gång i månaden för att diskutera allmänna frågor, till exempel läkarrollen, besvärliga arbetssituationer, med mera
 • Gemensamma utbildningsdagar 1 gång per månad (10 ggr/år) för hela AT-gruppen med bland annat grupphandledning, föreläsningar och seminarier. Gemensam lunch och dagen avslutas med arbetsplatsträff (APT)
 • Försäkringsmedicinsk utbildning
 • Primärvårdsseminarium 3 dagar med internat under primärvårdsplaceringen
 • Utbildningspott upp till 13 000 kronor

Blocken innehåller:

 • 6 månader opererande specialiteter
  3 mån kirurgi, 2 mån ortopedi, 1 mån anestesi
 • 6 månader internmedicin
  där det ingår 3 veckor på infektion och 2 veckor på barnmedicin
 • 3 månader psykiatri
 • 6 månader allmänmedicin

Valfri vecka under kirurgblocket med möjlighet att auskultera inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen. Under primärvårdsplaceringen finns möjlighet att auskultera på valfri(a) klinik(er) under sammanlagt 6 dagar.

Tjänstgöringen inom slutenvård görs vid sjukhuset i Östersund och allmänmedicindelen inom någon av basenheterna i länet. Möjlighet finns till tjänstgöring antingen i centrala Östersund eller vid någon av våra hälsocentraler i glesbygden upp till 25 mil från staden.

Vi erbjuder dig ett arbete under stort eget ansvar. Hos oss kommer du att utveckla dina kliniska färdigheter som läkare genom att möta många patienter. Du ses som kollega och deltar i arbetet redan från första början. Det märks om du är borta från jobbet. Du kommer att utmanas genom att ha självständiga jourer men självklart med ett bra stöd. Det är viktigt att du är beredd och känner dig trygg med att ställas inför uppgiften att ha självständiga jourer om du söker AT-tjänstgöring inom vår region.

AT med primärvårdsinriktning

Om du som erbjuds en AT-plats hos oss har ett stort intresse för primärvården kan du anmäla intresse för denna inriktning.

Förutom dina ordinarie huvudhandledare/mentorer erbjuds du en ST-läkare i allmänmedicin som mentor under hela AT-tiden. Du och din mentor bestämmer tillsammans hur ni ska hålla kontakten. I tillägg träffas mentorsgruppen som består av de AT-läkare som har AT med primärvårdsinriktning och deras mentorer 2-3 ggr per termin för t.ex. gemensam förlängd lunch.

Du deltar i primärvårdens fortbildningsdagar cirka 5 ggr per år, ST-seminarium, nationell ST-konferens för allmänmedicin mm tillsammans med din mentor. Normalt finns 1-2 platser tillgängliga per AT-tillsättning.