Hälsosamtalet i skolan

I Jämtlands län erbjuder skolsköterskorna barn och unga i förskoleklassen, årskurs 4, 7 och årskurs 1 gymnasiet ett hälsosamtal. Hälsosamtalet är en intervention och ett unikt tillfälle att få kunskap om hur eleverna mår och ser på sitt liv samt en möjlighet att få information om barns hälsa på gruppnivå.

Svaren på hälsofrågorna registreras av skolsköterskan i en databas. Genom de standardiserade hälsofrågorna är det möjligt att följa hälsoutvecklingen hos skolbarn på klass-, skol-, kommun- och länsnivå. Databasen ger goda förutsättningar att synliggöra utvecklingsområden vilket ger möjlighet att förbättra barns hälsa och livsvillkor i Jämtlands län.

Modellen med hälsofrågorna startades av landstinget Västernorrland i samarbete med skolsköterskor. Hälsofrågorna används idag i hela norra regionen; Västernorrland, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för länets databas samt för utbildning och utveckling av hälsofrågorna.

Utifrån resultatet från Skolelevers hälsa och levnadsvanor, länsrapport läsår 2019-2020 baserat på data från Hälsosamtalet i skolan, finns övergripande utmaningarna att hälsoläget skiljer sig mellan de lägre och högre årskurserna och att skillnaden i hälsa mellan könen ökar med åldern. Utifrån hälsoläget och den hälsoutveckling som resultatet visar, har tre prioriterade områden på länsnivå lyfts fram:

- arbetet med hälsa och välbefinnande bland flickor behöver prioriteras

- den fysiska aktiviteten är en levnadsvana som behöver stärkas

- arbeta främjande för att öka andelen elever med normalvikt.