Skolelevers drogvanor 2023 visar ...

Fortsatt minskad alkoholkonsumtion och rökning bland länets skolelever men allt fler använder nikotinprodukter. Länets unga följer de nationella trenderna då andelen unga som röker och dricker alkohol minskar. Samtidigt som det har skett en ökning av elever som använder nikotinprodukter. Det är några av de regionala resultaten från undersökningen Skolelevers drogvanor 2023.

Länsrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Pressmeddelande Pdf, 232.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Fler elever upplever låg risk med användning av alkohol, narkotika och tobak
Andelen elever i länet som upplever låg risk med att använda alkohol, narkotika och tobak har varit relativt stabilt mellan 2008 och 2019 men ökade med cirka 5-14 procentenheter till 2023. Exempelvis ökade andelen elever i årskurs 9 som upplever låg risk med att prova marijuana eller hasch 1-2 gånger från 37 till 47 procent.

Det psykiska välbefinnandet skiljer sig mellan flickor och pojkar
Resultatet visar att det är stora skillnader mellan flickor och pojkar i de båda årskurserna som är nöjda med sin hälsa och med sig själva. Exempelvis är andelen flickor i årskurs 9 som vanligtvis är nöjd med sin hälsa 50 procent medan motsvarande andel pojkar är 75 procent, liknande skillnad är det även i gymnasiet år 2. Dessutom är det över tid minskning av andelen flickor i årskurs 9 som uppger att de är nöjda med sin hälsa och sig själv, medan andelen pojkar i båda årskurserna och även flickor år 2 på gymnasiet, inte skiljer sig signifikant i jämförelse med 2015.

Vikten av goda relationer mellan barn och föräldrar
Det är vanligare med bruk av alkohol, narkotika och tobak bland elever som inte har lika god relation med sina föräldrar jämfört med elever som har en god relation till sina föräldrar.

Enkäten ´Skolelevers drogvanor´ utförs årligen av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning på ett riksrepresentativt urval elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten innefattar frågor om tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel, men även frågor kring attityder och tillgänglighet. År 2008 genomfördes en totalundersökning av skolelevers drogvanor i Jämtlands län och planer har funnits på att genomföra en totalundersökning vart tredje år. Under 2011 fick Regionens Folkhälsoenhet ansvaret att samordna genomförandet. Undersökningen finansieras gemensamt av Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.

Enkäten genomförs ute i länets skolor och en länsgemensam process inleds därefter. Kommunernas drogsamordnare har tillsammans med Folkhälsoenheten och Länsstyrelsen diskuterat användningsområden för enkäten och gjort gemensamma behovsanalyser utifrån resultaten.