Enkäten "Vad är viktigt för dig vid kontakt med vården?"

Under februari och mars 2022 har Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets kommuner genomfört enkätundersökningen "Vad är viktigt för dig vid kontakt med vården?". Enkäten riktade sig till vuxna invånare i Jämtland Härjedalen och handlade om invånarnas upplevelser och erfarenheter av hälso- och sjukvården.

Resultaten av enkäten visar att länets invånare tycker detta är viktigt:

  • Det ska vara enkelt att kontakta vården.
  • Invånare ska få vård i rimlig tid.
  • Invånare ska ha tillgång till en fast läkarkontakt.
  • Vården ska ge ett gott bemötande.
  • Invånare ges möjlighet till delaktighet i sin vård.
  • Vården ska vara samordnad.

Dessa delar är även återkommande i enkätens delar där deltagarna fått möjlighet att uttrycka sig i fritext och bekräftar och förstärker resultat från liknande undersökningar som gjorts i andra delar av landet.

Resultatet kommer att användas för att skapa en målbild för Jämtland Härjedalen i omställningsarbetet mot nära vård.

De inledande frågorna i enkäten handlade om vad deltagarna anser är viktigt vid kontakt med vården:

1. För mig är det viktigt att jag får träffa /samtala med samma person när jag är i kontakt med vården.

2. För mig är det viktigt att jag får vara delaktig och att jag har möjlighet till inflytande när min vård planeras.

Fråga 2. 1, Instämmer lite = 1%. 2 = 0%. 3 = 3%. 4 = 15%. 5 = 24%. 6, Instämmer mycket = 56%. Ingen uppfattning = 1%

3. För mig är det viktigt att vården är lättillgänglig och att jag snabbt får den hjälp jag behöver.

Fråga 3. 1, Instämmer lite = 1%. 2 = 0%. 3 = 1%. 4 = 3%. 5 = 16%. 6, Instämmer mycket = 79%.

4. För mig är det viktigt att mina kontakter i vården är samordnade efter mina behov.

Fråga 3. 1, Instämmer lite = 1%. 2 = 0%. 3 = 3%. 4 = 10%. 5 = 26%. 6, Instämmer mycket = 59%. Ingen uppfattning = 2%.