Målområde Hälso- och sjukvård

Sjuksköterska i ett behandlingsrum på Neurologi- och strokeenheten.


Målet God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen är det övergripande målet för målomoråde Hälso- och sjukvård. Den politiska viljeinriktningen för målområdet finns beskriven i Regionplan och budget 2024–2026:

Hälso- och sjukvården ska bidra till en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkoningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde. Omotiverade skillnader i vård och behandling ska uppmärksammas och motverkas. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa och vara organiserad så att den främjar kostonadseffektivitet och säker läkemedelsanvändning.

Tillgängligheten och kontinuiteten i hälso- och sjukvården behöver ständigt förbättras, alla länets invånare ska ha tillgång till den vård de behöver i rimlig tid. En långsiktig målsättning är att bedriva en sjukvård utan köer. Ett minskat beroende av köpt vård och inhyrd bemanning är viktigt för att upprätthålla en god kvalitet och för att minska kostnaderna. Att de som arbetar i vården också är anställda hos regionen ökar möjligheterna till att upprätthålla god tillgänglighet, kontinuitet och en god arbetsmiljö.

Hälso- och sjukvårdens omställning där Primärvården utgör nav är fortsatt högt prioriterat oavsett vårdgivare. Hela hälso- och sjukvården behöver även framgent identifiera arbetssätt som stödjer länets invånare och besökare i att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och vård. Ett större fokus behöver läggas vid att främja hälsosamma levnadsvanor, såväl inom hälso- och sjukvården som tillsammans med tandvården, andra samhällsaktörer, föreningar samt länets kommuner och särskilt med skolan.

Ett systematiskt arbetssätt som möjliggör lokal och kontinuerlig verksamhetsutveckling är nödvändigt för att engagerade medarbetare och ledare ska ha förutsättningar att driva förändring och förbättring. Digitalisering och egenmonitorering är en naturlig del av verksamhetsutvecklingen där Region Jämtland Härjedalen fortsatt ska ligga i framkant i syfte att förbättra kvalitet och patientens delaktighet. Härigenom kan eftersträvad utveckling uppnås och förutsättningar för att öka produktivitet, effektivitet och en långsiktigt hållbar arbetsmiljö skapas.

Många samer upplever idag diskriminering, utsatthet och psykisk ohälsa på grund av sitt ursprung. Kunskap om samisk hälsa hos regionens medarbetare och tillgången till en språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för den samiska patienten behöver öka.

 

Så här gör vi för att nå målet

De resultat som redovisas är hämtade från den senaste uppföljningen. Uppföljning görs per april, per augusti och per helår.