Målområde Ledningsprocesser

En leende chef i blå skjorta står i änden av ett konferensbord och pekar på ett papper för fyra glada kollegor.


Regionens uppdrag är omfattande och komplext och består både av kärn- och stödverksamhet som möts genom medarbetares och chefers gemensamma ansvar att tillgodose invånarnas och verksamheternas behov. En tydlig ledning, koordinering och uppföljning av kärnverksamhet och stödverksamhet behövs för att hålla ekonomiska ramar och verkställa egna och lagstiftade beslut, uppdrag och ramverk.

Region Jämtland Härjedalen behöver arbeta utifrån en långsiktig plan för att nå en ekonomi i balans. I nuläget görs en treårig investeringsplanering inom verksamheten som passerar ett investeringsråd för att slutligen bli underlag för den investeringsram som beslutas i fullmäktige. Det är önskvärt att utöka planeringshorisonten och ha en mer långsiktig plan för framför allt fastighetsplanering. I det läge regionen står inför idag kan lån komma att krävas för att finansiera investeringar, vilket skapar en ryckighet både i planering och genomförande. Genom att utöka planeringshorisonten, sprida ut projekt och genomförande på längre sikt är vårt långsiktiga mål att öka självfinansieringsgraden av investeringar.

För att komma i balans med ekonomin långsiktigt krävs att verksamheten arbetar med effektiviseringar för att bromsa in bruttokostnadsutvecklingen och att verksamhetens kostnader ska ligga kvar på samma nivå under planperioden. Ett långsiktigt mål är att verksamhetens nettokostnader inte ska öka i snabbare takt än skatteintäkter och generella bidrag. Att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie verksamheten skapar förutsättningar för att klara oförutsedda händelser på sikt samt att finansiera investeringar och betala räntor på lån. Därför krävs att samtliga interna beslut som tas i organisationen alltid ska beskriva och innehålla finansieringsförutsättningar. Där finansiering för att fasa in något nytt inte finns inom egen nämnd ska något annat fasas ut. Där finansiering ska flyttas från annan nämnd ska något annat fasas ut inom den nämnd där medel flyttas ifrån.

Region Jämtland Härjedalen är en viktig samhällsaktör och en del i regionens uppdrag är att samverka såväl internt som med länets kommuner, myndigheter, näringsliv och andra aktörer.

Tillit till organisationens medarbetare, chefer och processer är en målsättning genom hela styrkedjan. Det innebär bland annat att alla har och tar ansvar för att aktivt verka för att stimulera till samverkan och helhetsperspektiv och att bygga och bidra till tillitsfulla relationer. En tillitsbaserad ledning och styrning förutsätter tydliga ramar och mandat och ställer krav på uppföljning. Regionens chefer har tydliga uppdrag, befogenheter och ansvarsområden där beslut fattas så nära verksamheten som möjligt. En tillitsbaserad ledning och styrning lämnar utrymme för medarbetare att vara med och forma innehållet.
Chefer i rollen som företrädare för hela regionen besitter egenskaper och stöttas till ett ledarskap som inkluderar medarbetarna i verksamhetens planering och genomförande. Samspel och samarbete mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna är centralt.

Region Jämtland Härjedalen ska visa på ett tydligt ledarskap när det gäller att vara en fossilbränslefri region år 2030. Regionen ska arbeta för en effektiv resursanvändning och främja cirkulära flöden.
Energibesparande åtgärder ska genomföras och klimatsmarta livsmedel prioriteras. Produkter och material ska väljas på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Genom att öka andelen ekologiska livsmedel, fortsätta arbeta för en säker läkemedels- och kemikaliehantering och i övrigt ställa höga krav på miljö och hälsa i upphandlingar, bidrar Regionen till en giftfri miljö.

 

Så här gör vi för att nå målet

De resultat som redovisas är hämtade från den senaste uppföljningen. Uppföljning görs per april, per augusti och per helår.