Målområde Tandvård

En person som ligger ner blir undersökt av en tandläkare.


Målet God och tillgänglig tandvård är det övergripande målet för målområde Hälso- och sjukvård. Den politiska viljeinriktningen för målområdet finns beskriven I Regionplan och budget 2024–2026:

Tandvården ska bidra till en god tandhälsa genom att tillhandahålla en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Tandvården ska vara av god kvalitet och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder.

Tandvården utgör en viktig del i det sammanhållna hälso- och sjukvårdssystemet och har en särskilt stor möjlighet att tillhandahålla hälsofrämjande insatser tillsammans med övriga hälso- och sjukvården. Både barns och vuxnas munhälsa behöver prioriteras och särskilda insatser för äldre fortsätta.

Kompetensförsörjningen inom Folktandvården behöver stärkas så att möjligheterna att uppfylla sistahandsansvaret förbättras. Barntandvården behöver fördelas jämnare mellan länets tandvårdsutförare. Folktandvården ges därmed större möjlighet att möta fler vuxna tandvårdspatienter och därigenom upprätthålla en bred kompetens..

 

Så här gör vi för att nå målet

De resultat som redovisas är hämtade från den senaste uppföljningen. Uppföljning görs per april, per augusti och per helår.