Förtroendevald

Att vara förtroendevald i regionen innebär att företräda medborgaren i alla frågor som rör Region Jämtland Härjedalen, bland annat hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling.

Här finner du som förtroendevald information som hjälper dig i ditt viktiga uppdrag.


Som förtroendevald i styrelse, nämnd eller fullmäktige behöver du känna till nämndens/styrelsens reglemente och fullmäktiges arbetsordning. Det kan också vara bra att känna till arvodesregler och andra riktlinjer och regler som du som förtroendevald måste förhålla dig till. Dessa hittar du under Regler och riktlinjer i menyn.


Inför sammanträdet publicerar vi kallelse och handlingar i vårat system för digitala handlingar Meetings plus. Där har du åtkomst till de nämnder och styrelser som du har uppdrag i. Efter sammanträdet publiceras även protokollet där.

Tjänstgöring
Om du som ledamot inte kan delta i ett sammanträde ska du så snart som möjligt kalla in en ersättare.

Om du tjänstgör på ett sammanträde (eller deltar som ej tjänstgörande) är det viktigt att du fyller i och lämnar in en blankett för arvode, förlorad arbetsförtjänst och reseersättning. För att rätt ersättning ska betalas ut måste blanketten vara korrekt ifylld och ett intyg om förlorad arbetsinkomst från arbetsgivaren ska vara inlämnad. Vill du veta mer om vilken ersättning du har rätt till finner du den informationen i Region Jämtland Härjedalens Arvodesregler.

Avsägning
Om du inte längre vill vara kvar i ditt uppdrag ska du skicka in en skriftlig, underskriven avsägelse. Gäller avsägelsen ett uppdrag i regionfullmäktige är det länsstyrelsen som utser ny ledamot eller ersättare till uppdraget. Övriga valärenden sker i regionfullmäktige, regionstyrelsen eller nämnder. Först när du blivit entledigad från uppdraget och ny ledamot eller ersättare har utsetts är du fri från ditt uppdrag.


Fullmäktiges sammanträde leds av ordföranden och två vice ordföranden, det så kallade presidiet. Sammanträdet inleds med upprop, meddelande om när justering av protokollet ska ske samt utseende av två justerare. Därefter behandlas ärendena i den ordning det finns upptagna på föredragningslistan. Under debatten får ledamöterna ordet i den ordning de anmält sig. Upprop samt meddelande om ordet görs via det debatt- och voteringssystem som regionfullmäktige använder. Systemet heter Quickchannel och nås via en länk som läggs ut i Teams inför varje sammanträde.

Yrkanden
Att yrka betyder att begära eller kräva något. En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan lämna yrkanden. Dessa skrivs i organets Team under kanalen Yrkanden.

Reservation
En ledamot kan reservera sig mot beslutet och det betyder att hen är emot förslaget. En reservation med motivering ska lämnas skriftligen.

Motion
En ledamot kan väcka en motion (ett förslag) som ska vara skriftlig och undertecknad. Motionen anmäls vid nästkommande fullmäktigesammanträde. Den ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålls inom ett år från det att motionen väcktes.

Interpellation
En interpellation är en fråga från en ledamot i regionfullmäktige till ordföranden i nämnd, styrelse eller fullmäktigeberedning och som är av angelägen eller större intresse för regionen. Interpellationen ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.

Fråga
För att få upplysningar får en ledamot ställa frågor. Frågor ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen.


För att kunna fullgöra ditt/dina förtroendeuppdrag rekommenderas att du använder i första hand privat utrustning i form av dator eller surfplatta för hanterig av system, program och information. Om behov finns ges ordinarie ledamöter i regionfullmäktige och ordinarie ledamöter i nämnder samt regionens revisorer möjlighet till lån av dator eller annan utrustning. Utrustningen hanteras inom ramen för regionens IT-funktion och ska vara anpassad till och följa det som gäller för IT-utrustning inom Region Jämtland Härjedalen. Förtroendevald har tillgång till regionens helpdesk för support av utrustningen.

Fullmäktiges presidium beslutar om vilka förtroendevalda som har behov av och därmed ska få tillgång till utrustning från regionen. Mer information finns i dokumentet Digitala verktyg till stöd för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen.


Region Jämtland Härjedalen använder sig av e-postsystemet Outlook och Office 365. Som förtroendevald i fullmäktige, styrelse eller nämnd blir du tilldelad en e-postadress, samt får tillgång till de Team du behöver för att utföra ditt uppdrag. I de olika Teamen läggs information ut gällande sammanträden, kallelser och annan information som ska ut till alla förtroendevalda. Är det något som inte fungerar eller om du har frågor angående Outlook eller Teams, kontakta samordningskansliet.

Länk till Office 365 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-post webbversion)

Information om säkerhet för förtroendevalda finns i Teamet Säkerhet-Fullmäktige.


Du som har egen arbetsplats i regionen kan få tillgång till regionens lokala nätverk Citrix och tillgång till intranätet Insidan. Där kan du nå sidan Ledning & Styrning där bland annat regionens policys, strategier och riktlinjer finns samlade liksom dokument som rör verksamheternas uppdrag, planering och uppföljning.

Övriga som ska ha tillgång till Citrix är regionstyrelsens ledamöter samt den ledamot som behöver det för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Regionstyrelsen får besluta om vilka övriga förtroendevalda som ska få tillgång till Citrix.


I regionens webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du alla diarieförda ärenden inom Region Jämtland Härjedalen. Du kan söka ärenden eller handlingar som inkommit och/eller hanterats av Region Jämtland Härjedalen. Politiskt beslutade dokument är publicerade och går att läsa direkt från webbdiariet. Övriga dokument kan begäras ut från diariet.