Bakgrund till enkäten

Under februari och mars 2022 har Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets kommuner haft en enkät ute riktad till länets vuxna medborgare. Enkäten handlade om medborgarnas upplevelser och erfarenheter av hälso- och sjukvården och hade titeln "Vad är viktigt för dig vid kontakt med vården?".

Enkäten är en del i det pågående nationella omställningsarbetet mot Nära Vård som är en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem med primärvården som nav. Resultatet kommer att användas till att formulera en målbild för omställningen lokalt i Jämtland-Härjedalen.

Enkäten bestod av två delar, en webbenkät som fanns tillgänglig på regionens webbsida samt en pappersenkät utskickad till 1000 slumpmässigt utvalda personer 70 år och äldre. Totalt inkom 1505 kompletta svar. Resultatet visade att länets medborgare tycker att det är viktigt att det är enkelt att kontakta vården och att få vård i rimlig tid. Att få tillgång till en fast läkarkontakt anses viktigt. Medborgarna anser också att det är viktigt att vården ger ett gott bemötande, att medborgaren ges möjlighet till delaktighet i sin vård och att vården är samordnad.

Läs mer om Nära vård.

Background to the survey

During February and March 2022, Region Jämtland Härjedalen together with the county's municipalities conducted a survey aimed at the county's adult citizens. The survey was about the citizens' experiences and experiences of health care and was entitled "What is important to you when in contact with health care?".

The survey is part of the ongoing national adjustment work towards Nära Vård, which is a reform of a sustainable health care system with primary care as the hub. The result will be used to formulate a target picture for the change locally in Jämtland-Härjedalen.

The survey consisted of two parts, an online survey that was available on the region's website and a paper survey sent to 1,000 randomly selected people aged 70 and older. A total of 1505 complete responses were received. The results showed that the county's citizens think it is important that it is easy to contact the care and to receive care in a reasonable time. Getting access to a quick doctor contact is considered important. Citizens also believe that it is important that care provides a good response, that citizens are given the opportunity to participate in their care and that care is coordinated.