Psykiatri

Välkommen till Område psykiatri

Område psykiatri har som upptagningsområde Jämtlands län, vilket är ett glesbygdslän. All specialistpsykiatri är lokaliserad till Östersund med såväl öppen- som slutenvård. Det finns nio öppenvårdsenheter, inklusive akutmottagning, därtill finns även fyra vårdavdelningar.

AT-placeringen inleds med två dagars introduktion som innehåller grundläggande föreläsningar, allmän information t. ex. genomgång av akut psykiatrisk medicinering, suicidriskbedömningar samt information om LPT / LRV lagen. AT-läkarna får dessutom en dags praktisk jourintroduktion i "sit-in"-form med ST-läkare.

Schemalagd AT-undervisning sker varje vecka och AT-vägledning av specialist i psykiatri sker också veckovis.

AT-läkarplaceringen på psykiatriska kliniken delas vanligen upp i två på varandra följande avdelnings- / enhetsplaceringar om 6 veckor vardera, ibland görs tre fördelningar inklusive eller exklusive placering som primärjour dagtid på områdets akutmottagning.

Att tillsammans med bakjour och sjuksköterska delta i jourverksamheten utgör en central och uppskattad del av AT-tjänstgöringen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214