Kunskapsnätverk för samisk hälsa

Region Jämtland Härjedalen ingår i Kunskapsnätverket för samisk hälsa - ett samarbete som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. Målet är att tillvarata samisk kompetens och öka tillgången på språk- och kulturanpassade hälso-och sjukvårdstjänster.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. Samarbetet består av Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Dalarna, Sametinget, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska samernas riksförbund.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa har sedan starten 2017 utbildat ett stort antal medarbetare inom vården i samiska rättigheter och kulturförståelse. Samiska kompetensnätverk har etablerats i respektive region. Dessutom har samisk vårdpersonal utbildats till instruktörer för att kunna ge utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa. Under år 2020 lanserades den e-utbildning i samisk kulturförståelse som Kunskapsnätverket för samisk hälsa utvecklat i samarbete med SANKS, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus.

Samtliga regioner som ingår i samarbetet har antagit dokumentet Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för samer 2020-30. Det innebär att regionerna har åtagit sig att arbeta för en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för samer. Detta ska enligt strategin göras genom utbildning av vårdpersonal, utveckling av nya arbetssätt och metoder, synliggörande av samisk kultur och språk, samt breddade kunskapsunderlag. Dessutom ska regionerna verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

Av strategin framgår också att allt arbete ska utgå från urfolksperspektivet, intersektionell analys och samisk delaktighet. Med intersektionell analys avses medvetenhet om att samers hälsa och behov i vården kan variera beroende på bland annat kön, ålder, funktionsförmåga och sexuell läggning.

I Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbetar fem länskoordinatorer och en huvudkoordinator. Dessutom har Kunskapsnätverket en styrgrupp och en politisk referensgrupp, med representanter från de olika regionerna samt Sametinget.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa startade år 2017 som ett projekt finansierat av Socialdepartementet, men finansieras sedan 2020 av regionerna.

Sedan tidigare har Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Västerbottens läns landsting enats om en gemensam överenskommelse - Att samverka och handla för psykisk hälsa i Sápmi - som finns i högerspalt.

Logotyp för Kunskapsnätverket för samiska hälsa