Så behandlar vi dina personuppgifter inom Region Jämtland Härjedalen

I din kontakt med Region Jämtland Härjedalen registreras olika uppgifter om dig. Personuppgifterna behövs bland annat för att Region Jämtland Härjedalen ska kunna leva upp till de lagkrav som finns för offentliga myndigheter, och för att kunna erbjuda en god och säker vård. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person, direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum. Även bilder kan vara en form av personuppgift. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Jämtland Härjedalen får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i vår myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke ska du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vi behandlar dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • För att fullgöra vårt uppdrag gentemot dig, exempelvis inom hälso- och sjukvård.
  • För att ge en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
  • För att hantera beställningar, synpunkter, frågor och felanmälningar du gör.
  • För att kunna registrera ditt deltagande i seminarier, utbildningar och liknande.
  • För att skicka dig nyhetsbrev och prenumerationsutskick.
  • För att samverka med externa aktörer inom exempelvis näringsliv.
  • För att kunna handlägga ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt.
  • För upphandling av varor och tjänster.
  • För avtal med enskilda eller andra organisationer.
  • För att rekrytera nya medarbetare och hantera personalfrågor.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas om dig beror på i vilket sammanhang du kommer i kontakt med oss. Om du söker vård eller tandvård i Region Jämtland Härjedalen registreras exempelvis uppgifter om din hälsa i din patientjournal. Detta kan du läsa mer om under rubriken Så behandlar vi dina personuppgifter när du söker vård eller tandvård i Region Jämtland Härjedalen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Region Jämtland Härjedalen sparar dina personuppgifter så länge det finns ett behov utifrån ändamålet. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in, ska de tas bort (lagringsminimering).

När det gäller offentliga myndigheter finns ett viktigt undantag från principen om lagringsminimering, vilket tillåter myndigheter att bevara handlingar för arkivändamål av allmänt intresse. Enligt svensk lagstiftning är myndigheter skyldiga att spara allmänna handlingar i arkiv, även efter att handlingarna inte längre används i ett pågående ärende. Detta krävs för att kunna tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar. Regler om detta finns i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, den svenska dataskyddslagen och arkivlagen.

Hur sprids dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av de anställda i Region Jämtland Härjedalen som behöver ta del av personuppgifter för att utföra sitt arbete. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Region Jämtland Härjedalen lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Region Jämtland Härjedalen ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Dina rättigheter

Du har olika rättigheter när det gäller Region Jämtland Härjedalens behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag) och även att begära rättelse eller radering. En annan rättighet är att begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. De här rättigheterna är dock inte absoluta. Det betyder att Region Jämtland Härjedalen kommer att ta emot din ansökan och ta ställning till ditt önskemål utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Merparten av personuppgiftsbehandlingarna hos Region Jämtland Härjedalen bygger på den rättsliga grunden "uppgift av allmänt intresse" där rätten till radering inte är tillämplig. Rätten till radering gäller inte heller när uppgifterna finns i allmänna handlingar som vi ska spara i våra arkiv.

I vissa fall kan du ändå ha rätt till radering av dina personuppgifter. Det kallas ibland även rätten att bli bortglömd. Exempelvis kan du ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat till att vi hanterar dina personuppgifter.

Du kan kontakta Region Jämtland Härjedalens dataskyddsombud om du vill åberopa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Du har också alltid rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och hur du begär ett registerutdrag.

Kontaktuppgifter

Inom Region Jämtland Härjedalen, organisationsnummer 232100–0214, är nämnderna (inklusive regionstyrelsen) personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Samtliga nämnder kan kontaktas på följande sätt:

Post: Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund

E-post: region@regionjh.se

Telefon: 063-15 30 00

Region Jämtland Härjedalen har ett centralt dataskyddsombud som är kontaktperson för samtliga personer Region Jämtland Härjedalen har registrerade personuppgifter om. Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att Region Jämtland Härjedalen efterlever dataskyddsförordningen och annan lämplig lagstiftning inom dataskyddsområdet.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:

Post: Region Jämtland Härjedalen, Dataskyddsombud, Box 654, 831 27 Östersund

E-post: dataskydd@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214