Visselblåsarfunktion

Visselblåsarlagen finns till för att stärka skyddet för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen. Syftet med visselblåsarfunktionen är att säkerställa att eventuella oegentligheter kommer till vår kännedom om den normala linjevägen av någon anledning inte är möjlig.

Inom Region Jämtland Härjedalen är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen. Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

När ska funktionen användas?

Funktionen är i första hand avsedd för missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan exempelvis handla om misstänkt muta, bedrägeri, stöld eller någon annan situation där någon tjänsteman eller politiker får privat vinning eller fördel genom sin tjänsteställning.

Visselblåsarfunktionen kan också användas för att anmäla allvarligare tjänstefel och allvarligare avvikelser mot interna regler och riktlinjer.

Vem kan använda funktionen?

Funktionen riktar sig primärt till medarbetare men kan även användas av medborgare. Det skydd som visselblåsarlagen ger omfattar däremot enbart personer som rapporterar i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Det är regionjuristerna som tar emot ärendet och bedömer hur ärendet ska hanteras vidare.

Hur gör jag en anmälan?

För att göra en skriftlig anmälan går du in här (länk till extern webbplats) och fyller i ett formulär med relevant information. Om du istället vill göra en muntlig anmälan ringer du till någon av regionjuristerna. Det finns även möjlighet att boka in ett fysiskt möte med någon av regionjuristerna.

Ärenden kommer sedan att utredas av regionjuristerna som därefter återrapporterar till regiondirektör och/eller regionstyrelsens ordförande med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Kan jag vara anonym?

Du kan välja att göra din anmälan anonymt. Det går inte att garantera att en anmälare får fortsätta vara anonym om myndigheten vet vem som har gjort anmälan.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) ger ett visst skydd för uppgift som kan avslöja den rapporterande personens identitet och för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild.

För att skydda anmälaren är det viktigt att så få personer som möjligt hanterar informationen. Detta skyddar även den personliga integriteten hos den som blir anmäld.

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning.

Om du vill lämna en anonym anmälan rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Region Jämtland Härjedalens nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in denna länk i din webbläsare: https://lantero.report/regjamtlandharjedalen
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Meddelarfrihet

Meddelarfriheten innebär att en offentlig funktionär, till exempel en medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen, i viss utsträckning har rätt att straffritt lämna ut sekretessbelagda uppgifter för offentliggörande i tryckt skrift, radio eller TV. Det kan exempelvis handla om att lämna uppgifter till massmedia för publicering. Det finns dock undantag från meddelarfriheten som grundar sig i att sekretesskyddet väger tyngre än intresset av insyn. Exempelvis får inte uppgifter om en enskilds hälsotillstånd inom hälso- och sjukvården lämnas ut med stöd av meddelarfriheten.

Det står också var och en fritt att anskaffa uppgifter i syfte att göra dem offentliga i en tryckt skrift eller att meddela uppgifter (anskaffarfrihet).

Vid utlämnande inom ramen för meddelarfriheten får inte myndigheten, efterforska vem som har lämnat ut uppgifterna för offentliggörande (efterforskningsförbud). Myndigheten får inte heller förbjuda sina anställda att lämna ut uppgifter till massmedia eller på annat sätt ingripa mot den som lämnar ut uppgifter (repressalieförbud).

Alternativ rapportering via externa kanaler och behöriga myndigheter

Enligt visselblåsarlagen, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, att kunna rapportera via externa kanaler.

Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Den externa rapporteringskanalen ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom vissa specifika områden. Man kan visselblåsa direkt till en extern rapporteringskanal utan att först rapportera till den interna rapporteringskanalen. Visselblåsaren kan alltså själv välja om han eller hon vill rapportera internt eller externt.

Arbetsmiljöverket blir tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner. De blir även en så kallad särskilt behörig myndighet, och inom ramen för det ska myndigheten lämna tydlig och lättillgänglig information om övriga behöriga myndigheters ansvarsområden och kontaktuppgifter till de myndigheterna.

I bilaga till förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden finns en förteckning över behöriga myndigheter och deras ansvarsområden.

Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om visselblåsarlagen.