Regionfullmäktige

Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Här bestäms de viktigaste frågorna i regionen.

De viktiga frågorna handlar om regionens övergripande mål, hur stor skatten ska vara och hur pengarna ska fördelas mellan regionens olika verksamheter, sjukvård, tandvård, skolor, regional utveckling med mera. Regionens värderingar och förhållningssätt i olika frågor finns bland annat beskrivna i de policyer som fullmäktige beslutar om. Regionfullmäktige fattar också beslut om en regionplan. Regionplanen innehåller strategiska mål och en plan för vad som ska genomföras de kommande tre åren samt en budget för det närmaste året.

Regionfullmäktige har 55 ledamöter och för varje ledamot finns en ersättare. Under mandatperioden 2019-2022 har åtta politiska partier representanter i fullmäktige. Mandatfördelningen redovisas här. Fullmäktige träffas fem gånger per år.

Regionfullmäktige har en permanent beredning, särskilda budgetberedningen, som bland annat har till upgift att granska revisorernas och patientnämndens räkenskaper och förvaltning samt föreslå regionfullmäktige en samlad budget för den politiska organisationen.

Tidigare protokoll