Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden som utses av fullmäktige har hand om de regionala utvecklingsfrågorna i samverkan med hela länet, det statliga tillväxtuppdraget och fungerar som regional kollektivtrafikmyndighet samt har hand om andra kommunala uppdrag.

Nämnden arbetar också med frågor om kultur, folkhälsa, klimat, energi och miljö, jämställdhet- och mångfald, forskning och utveckling samt internationella frågor ur ett regionalt perspektiv. Nämnden är också styrelse för folkhögskolorna. Det sitter 13 personer i den regionala utvecklingsnämnden.

Regionala utvecklingsnämnden bereder ärenden som ska handläggas av regionfullmäktige inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska också verkställa regionfullmäktiges beslut inom sitt förvaltningsområde och i övrigt fullgöra det uppdrag som fullmäktige har lämnat över till nämnden.

Regionala utvecklingsnämnden fastställer varje år en verksamhetsplan med en uppföljningsplan. Verksamhetsplanen utgår från den regionplan som regionfullmäktige beslutat om. Planen innehåller framgångsfaktorer som är en markering av vad regionala utvecklingsnämnden bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på det närmaste året för att verkställa det uppdrag och de övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om.

Ordförande och vice ordföranden

Jonas Andersson (S), Ordförande

Daniel Wikberg (KD), 1:e vice ordförande

Johan Loock (M), 2:e vice ordförande

Sammanträden och möteshandlingar

Regionala utvecklingsnämndens sammanträdestider och möteshandlingar Länk till annan webbplats. (MeetingsPlus)

Du hittar också handlingar och ärenden i regionens webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du filtrera på organisation och hitta till exempel årsrapporter, månadsrapporter, verksamhetsplaner och reglementen.