Regionstyrelsen

Regionstyrelsen som utses av fullmäktige är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela regionens utveckling och ekonomiska ställning.

Regionstyrelsen ska också verkställa fullmäktiges beslut inom sitt verksamhetsområde och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till regionstyrelsen. Det sitter 13 personer i regionstyrelsen. Sju av regionfullmäktiges åtta partier har representanter i regionstyrelsen, antingen genom ordinarie ledamöter eller ersättare.

Regionstyrelsen har en egen förvaltning med regiondirektören som chef. Förvaltningen servar förutom regionstyrelsen också vårdvalsnämnden.

Regionstyrelsen fastställer varje år en verksamhetsplan med en uppföljningsplan. Verksamhetsplanen utgår från den regionplan som regionfullmäktige beslutat om. Planen innehåller framgångsfaktorer som är en markering av vad regionstyrelsen bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på det närmaste året för att verkställa det uppdrag och de övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om.

Regionstyrelsen har tre utskott; Utskottet för ekonomi, Utskottet för personal och Utskottet för hälso- och sjukvård. Utskotten har som uppgift att inom respektive utskottets ansvarsområde arbeta med:

  • fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden,
  • framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden,
  • inspel till planeringsförutsättningar, regionplanen och till styrelsens verksamhetsplan,
  • uppföljning av regionens långsiktiga utvecklingsplaner,
  • uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan,
  • frågor om värdegrund och Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete,
  • jämställdhets-och jämlikhetsfrågor och
  • behovsanalys.

Tidigare protokoll

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214