Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen

Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionens politiska organ och verksamheter. Rådet är ett referensorgan med rätt att väcka frågor direkt i regionstyrelsen.

Region Jämtland Härjedalen ska (enligt § 8 HSL) i planering och utveckling av hälso- och sjukvården samverka med i detta fall länets pensionärsorganisationer.

Rådets uppgifter

  • Verka för att organisationen i sina verksamheter tillförsäkrar pensionärer delaktighet och jämlikhet.
  • Framföra önskemål och vara rådgivande i frågor som rör organisationens verksamheter för pensionärer.
  • Lämna synpunkter eller underlag till aktuella remisser eller delar av remisser som rör pensionärer.
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning i frågor som rör pensionärer.

Vem är med

Pensionärsorganisationerna:
PRO i Jämtlands län (Pensionärernas Riksorganisation)
SPF:s distrikt i Jämtlands län (Sveriges Pensionärsförbund)
SKPF avd 30 Jämtland (Sveriges Kommunalpensionärers Förbund)
Förtroendevalda från Region Jämtland Härjedalen

Sammanträden
Pensionärsrådet träffas sex gånger per år. 2023 års sammanträden äger rum: 2/2, 16/3, 1/6, 31/8, 19/10 och 30/11.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se