Stöd till utbildning för besöksnäringen (tidsbegränsat erbjudande)

Erbjudandet är stängt. Stödet kunde sökas innan utbildningsstart, senast 29 april. Frågor om utbildningens innehåll kan ställas till Jämtland Härjedalen Turism.

Stödets syfte
Att under ”coronakrisen” tillföra ett företag affärsstrategisk kompetens som stärker företagets framtida konkurrenskraft genom utbildningsinsats riktad till nyckelperson (-er) inom företaget. Stöd ges endast för deltagande i Jämtland Härjedalen Turisms utbildning ”Turism post-corona 2020” vilken innehåller moduler som ska ge kunskap inom olika områden som stärker företagets konkurrenskraft.

Utbildningen är webbaserad på heltid och tidsbegränsad till 6 veckor med planerad start vecka 19. Stöd ges endast ut till företag vars deltagare fullföljer utbildningen. 75% av stödet kan betalas ut i början av kursen (dock tidigast 12 maj) och 25% efter genomförd utbildning. För att få stödet utbetalt måste det företag som beviljats stödet ansöka om utbetalning via www.minansokan.se.

Godkända kostnader
Lönekostnader för personal samt utbildningsavgift för deltagande i utbildningen ”Turism post-corona 2020” anordnad av Jämtland Härjedalens Turism.

Lönekostnaden för deltagande personal ska kunna styrkas med underlag för löneutbetalning samt sammanställning av inbetald arbetsgivaravgift och skatt. Företagare som inte tar ut lön från företaget kan således endast få stöd för utbildningsavgiften.

Detta stöd är avsett att komplettera de nationella stöd som i övrigt erbjuds företag med anledning av coronakrisen. Om Tillväxtverket har beviljat stöd till korttidsarbete (del av lönekostnad) för en anställd inom företaget får lönekostnaden för den anställde inte också ingå i kostnadsunderlaget för detta stöd. Den anställda vars lönekostnad ingår i stödet får inte ha anställning hos annan arbetsgivare under perioden för stöd.

Utbildningsavgiften beräkas vara 20 000 kronor och faktureras av Jämtland Härjedalen Turism. Fakturan utgör kostnadsunderlag för stöd och godkänt deltagande är en förutsättning för stöd. Två personer kan dela på en utbildningsplats.

Ett enskilt företag kan max får 50 000 kronor i stöd.

Målgrupp
Företag inom besöksnäringen med fast arbetsställe i Jämtlands län.

Ett grundkrav för att ett företag ska kunna beviljas stödet är att företaget inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. Med obestånd avses att företaget saknar förmåga att betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och ha gjort minst ett bokslut. Stöd lämnas inte till hobbyverksamhet. Stöd lämnas inte till företag verksamma inom fiske, fiskeförädling eller primärproduktion av jordbruksprodukter.

Stödnivå
Stödet kan maximalt utgöra 70% av de godkända kostnaderna och maximalt 50 000 kronor per stödmottagande företag.

Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.

Bedömning och regional prioritering
Region Jämtland Härjedalen erbjuder detta stöd i syfte att mildra de negativa effekter som coronakrisen har på små och medelstora företag. Stöd till företag som hade sund ekonomi och tillväxtpotential innan krisen och som bedöms kunna återuppta verksamhet med god affärspotential efter krisen prioriteras.

Legal grund för stöd
Artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:210, paragraf 20.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden