Projektstöd

Region Jämtland Härjedalen kan medfinansiera projekt som syftar till att uppnå målen för den regionala utvecklingspolitiken. Här hittar du information om hur projektstöd fungerar.

Landsbygdspotten

Ska du starta ett initiativ för näringslivsutveckling på landsbygden? Från landsbygdspotten kan du söka stöd till mindre initiativ/satsningar/projekt som omfattar både landsbygd och näringslivsutveckling i Jämtland Härjedalen.

Läs mer om Region Jämtland Härjedalens landsbygdspott

Hållbara projektstöd

Alla projekt ska bidra till hållbar regional utveckling i Jämtland Härjedalen. Därför ska du i ansökan beskriva hur hållbarhetsdimensionerna är integrerade i projektet. Du ska kunna beskriva hur projektet bidrar till ekonomisk, social och milömässig/ekologisk hållbarhet. Det handlar övergripande om genomförandet av Agenda 2030. Vi har tagit fram en vägledning som beskriver målen i Agenda 2030 och hur de kopplar an till vår regionala utvecklingsstrategi. Den kan vara till hjälp när du skriver en projektansökan.

Läs hållbarhetsvägledningen

Projektstöd kan sökas av olika typer av organisationer men inte privatpersoner. Vilken organisation som är lämplig projektägare beror på projektets syfte och aktivitetsinnehåll. Projektägande organisation måste ha kapacietet att genomföra projektet.

Projektstöd får inte beviljas till ordinarie verksamhet eller drift. Satsningen ska kunna motiveras utifrån den nationella strategin för hållbar regional utveckling och den regionala utvecklingsstrategin. Alla projekt följs upp med nationella resultatindikatorer.

Förstudie eller genomförandeprojekt

Det finns två olika typer av projekt: förstudier och genomförandeprojekt. En förstudie tar fram planerings- och kunskapsunderlag. Denna typ av projekt ska redovisa de framtagna underlagen/rapporterna. Om förstudien också har finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) finns särskilda krav för denna typ av projekt.

Läs mer om särskilda krav för förstudier med finansiering från ERUF

Ett genomförandeprojekt innehåller aktiviteter som antingen riktar sig direkt till målgruppen företag eller till målgruppen organisationer vars uppdrag är att främja näringslivets och företagens utveckling.

Läs mer om vad som gäller på sidan Ansök om medfinansiering

Läs mer om hur utbetalning av projektstöd fungerar på sidan Ansök om utbetalning